Ruffini's Bloedlichaampjes: Wat zijn deze receptoren en hoe werken ze? (2023)

Ruffini's bloedlichaampjes, ook wel bolvormige bloedlichaampjes genoemd, zijn cellen die zintuiglijke prikkels op huidniveau detecteren en een belangrijke rol spelen bij het vormen en vormgeven van de tastzin. Ze zijn een soort mechanoreceptoren die veranderingen in temperatuur en uitrekking van de huid kunnen detecteren. Deze kleine cellen hebben het vermogen om signalen te detecteren binnen zeer kleine receptieve velden, waardoor ze in de categorie van type I mechanoreceptoren vallen.

Structuur van Ruffini's Bloedlichaampjes

Ruffini's bloedlichaampjes bestaan uit vele vrije zenuwuiteinden die hun oorsprong hebben in een gemyeliniseerd axon en een cilindrische structuur vormen. Deze structuur, die lijkt op een capsule, organiseert de zenuwuiteinden door verankering tussen bindweefselcollageenvezels. Het axon demyeliniseert en splitst verder in tweeën, voordat vertakte zenuwuiteinden worden gevormd.

Er zijn enkele verschillen tussen Ruffini's bloedlichaampjes in een behaarde huid en die in een kale huid. Bijvoorbeeld, in het geval van een harige huid, neemt het axon de vorm aan van een spiraal die het haarzakje nadert net onder de talgklier, waar het vertakt en myeline verliest. In het geval van een kale huid bevinden deze cellen zich ter hoogte van de reticulaire laag van de opperhuid.

Locatie van Ruffini's Bloedlichaampjes

Ruffini's bloedlichaampjes worden zowel in behaarde als kale huidgebieden gevonden, evenals in de hypodermis en de epidermis. Ze worden ook aangetroffen in niet-oppervlakkige structuren, zoals de menisci, kruisbanden en gewrichtscapsules. Hoewel ze door de hele huid worden verspreid, zijn er verschillen in het niveau waarop deze bloedlichaampjes worden aangetroffen, afhankelijk van de aanwezigheid van haar. In het geval van kale oppervlakken bevinden deze cellen zich ter hoogte van de reticulaire laag van de opperhuid. In harige huidgebieden bevinden ze zich ook in de reticulaire laag van de epidermis, tussen het haar en de haarfollikel.

Functie van Ruffini's Bloedlichaampjes

De belangrijkste functie van Ruffini's bloedlichaampjes is het waarnemen van temperatuurveranderingen en het uitrekken van de huid. Ze spelen een essentiële rol bij het detecteren van temperatuurvariaties en kunnen de voortdurende vervorming van de huid en interne weefsels waarnemen. Deze receptoren zijn van vitaal belang omdat ze de detectie van temperatuurvariaties mogelijk maken door de lichaamseigen temperatuur als referentie te nemen. Ze kunnen ook mechanische vervorming van de huid detecteren, hoewel deze functie meer typerend is voor andere mechanoreceptoren, zoals de Pacini-bloedlichaampjes. Ruffini's bloedlichaampjes passen zich langzaam aan en kunnen aanhoudende prikkels op de huid detecteren, evenals lichte uitrekking van het weefsel.

Conclusie

Ruffini's bloedlichaampjes zijn een soort mechanoreceptoren die veranderingen in temperatuur en uitrekking van de huid detecteren. Ze spelen een belangrijke rol bij het vormen en vormgeven van de tastzin. Deze cellen bevinden zich in zowel behaarde als kale huidgebieden en kunnen temperatuurvariaties en mechanische vervorming van de huid waarnemen. Ruffini's bloedlichaampjes zijn van vitaal belang voor het detecteren van temperatuurveranderingen en het waarnemen van de voortdurende vervorming van de huid en interne weefsels.

Keywords: Ruffini's bloedlichaampjes, mechanoreceptoren, temperatuurveranderingen, uitrekking van de huid.

Disclaimer: The information provided here is based on available sources and is intended for informational purposes only. It is always recommended to consult with a qualified healthcare professional for any specific questions or concerns.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 22/11/2023

Views: 6290

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.