Onderwijstechnologie / Voorbeelden van prestaties op het gebied van onderwijstechnologie / NT2-rapport 2012-2013 - Wikilibros (2023)

nederlands nu en dan

Projectrapport van de groep Onderwijstechnologie

Panelistas: Anne Maria Baert, Veronique Berth, Fiona Buidin, Bart Sliepen y Norah Van Den Daele

inhoud

 • 1 Groepsprofiel en herkomst
 • 2 Doelgroep voor website ontwikkeling
 • 3 Bestaande (zorg)programma's voor gedetineerden in de gevangenis van Vorst
 • 4 Website-doelstellingen
 • 5 Over (re)integratie
 • 6 Waar moeten we op letten?
 • 7 Enkele knelpunten
 • 8 Opbouw van de hoofdsporen
 • 9 Structuur secundaire wegen
 • 10 technologische opties
 • 11 Creatie van de website
 • 12 Procesrapportage
 • 13 persoonlijke reflecties
 • 14 Bibliografie

Introductie en ontstaan ​​van de groep[leef ermee]

Hoewel de opleidingsachtergronden van onze groepsleden heel verschillend zijn, hebben we allemaal iets gemeen als het om taal gaat.

Barthes had oorspronkelijk het idee om een ​​taalinstrument te ontwikkelen om anderstalige jonge kinderen in Brussel te helpen of om de sociale reïntegratie van daklozen te vergemakkelijken. Vanuit het idee van (re)integratie behielden we onze maatschappelijke focus, maar besloten we ons te richten op de gedetineerden die in het psychiatrisch ziekenhuis annex van de gevangenis wonen en de gedetineerden die de gevangenis verlaten. In haar huidige job heeft Veronique met deze doelgroepen gewerkt in de gevangenis van Brussel (Vorst).

Anne Maria en Norah wilden oorspronkelijk een website ontwikkelen om NT2-leerlingen te ondersteunen (NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal). Als NT2-docenten merkten ze dat er op internet veel materiaal beschikbaar was, maar dat het soms moeilijk was om kwalitatief goed materiaal te vinden.

Na het eerste gesprek hebben we uiteindelijk besloten om een ​​taaleducatieve website (NT2) voor gedetineerden en ex-gedetineerden te ontwikkelen. Gedetineerden kunnen ter plaatse oefenen op meerdere vaardigheidsgebieden van verschillende moeilijkheidsgraden. Het is de bedoeling dat ze onder toezicht van de gevangenis gebruik kunnen maken van onze hulpmiddelen, en eenmaal uit de gevangenis, buiten de muren (zelfstandig) verder kunnen.

Deze realisatie is mogelijk gemaakt door de eerder genoemde panelleden, die in eerste instantie een bijdrage hebben geleverd op basis van hun ervaring (opleiding en/of werk): Fiona, voor haar taaltraining en ervaring met het beheren van websites; Maria, op basis van haar juridische achtergrond en ervaring als docent NT2; Norah, op basis van haar werkervaring als maatschappelijk werker, beleidsmedewerker inburgering en docent NT2; Bart, op basis van zijn opleiding in politiek en sociologie; Veronique, op basis van haar ervaring als psycholoog en haar ervaring in de gevangenis met doelgroepen gedetineerden, voor wie ze ook basisles Nederlands geeft.

Doelgroep van de ontwikkelde website[leef ermee]

naar. Cliënt: Een persoon met een psychische aandoening die Nederlands als vreemde taal leert.

Deze website is bedoeld voor gedetineerden die in de psychiatrische inrichting Vorst Prison verblijven.

Een arrestant is iemand die een misdrijf heeft gepleegd en zowel op het moment van het misdrijf als tijdens het proces als krankzinnig wordt beschouwd. Dit treft vooral mensen met psychische aandoeningen zoals psychose en persoonlijkheidsstoornissen. Deze gaan vaak samen met middelenmisbruik en/of afhankelijkheid. Velen hebben ook een verstandelijke beperking.

AGeestelijke ziekteHet is een toestand waarin je geen voeling hebt met de werkelijkheid. De persoon leeft in een waanwereld, hoort stemmen en raakt soms in de war of blijft onbeweeglijk. De ernstigste psychische aandoening is schizofrenie.

schizofrenieEr zijn meerdere oorzaken die kunnen worden toegeschreven aan de interactie van biologische, psychologische en sociale factoren.

Zijn symptomen waren zeer variabel. Meestal praat een persoon over negatieve en positieve symptomen.positieve symptomenDit zijn wanen, hallucinaties (>realiteitsstoornissen) en cognitieve denkstoornissen.

DatCognitieve denkstoornisMeer specifiek gaat het om:

 • Onsamenhangende spraak (springen van het ene onderwerp naar het andere tijdens een gesprek, moeite met het volgen van de gedachtegang, de patiënt heeft moeite met het volgen van de rode draad van zijn spraak);
 • Abstract denken is moeilijker en patiënten hebben de neiging om concepten op concrete manieren uit te leggen.
 • Veranderde snelheid en voortgang van het denken: het denken vertraagt ​​meestal, stopt lang voordat het reageert, gedachten zijn "slecht" van inhoud.

Naast de positieve symptomen zijn die er ooknegatieve symptomen: Depressie, sociaal isolement, apathie, slechte spraak en verlies van initiatief. Deze negatieve symptomen kunnen ook het gevolg zijn van de medicijnen die ze gebruiken.

Over het algemeen is de behandeling van psychische aandoeningen gebaseerd op medicatie (vaak met bijwerkingen zoals sedatie) en psychosociale interventies.

binnenderde hoofdstukWe lichten kort de psychosociale interventies toe die al bestaan ​​in de gevangenis van Vorst. Een van deze interventies is het gebruik van onze educatieve technologische hulpmiddelen.

Het is ook belangrijk om te weten dat in het geval van de Vorst-gedetineerden de (overgrote) meerderheid uit sociaal achtergestelde milieus kwam. Dit betekent dat onze doelgroep vergelijkbaar is met een doelgroep van Nederlandse studenten met een beperkte opleidingsachtergrond en negatieve onderwijservaringen. Een nieuwe taal leren is niet eenvoudig. Ook is Nederlands vaak de derde of vierde taal die wordt onderwezen.

Met dit alles in het achterhoofd spreekt het voor zich dat veel van de oefeningen die Digitale NT2 aanbiedt niet geschikt zijn voor onze doelgroep. Daarom besteden we veel tijd aan het kiezen van de juiste oefeningen.

Zoals hierboven vermeld, is de site ook gericht op mensen die zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Ze kunnen thuis oefenen. Ook hebben we speciaal voor deze groep een aparte pagina gemaakt met de naam "Nederlands buiten de muren". Op deze pagina vinden bezoekers allerlei informatie over evenementen en initiatieven om Nederlands te blijven leren in Brussel.

b.Gebruikers: Medewerkers van het serviceteam.

Medewerkers van het Verpleegkundig Team van de Psychiatrische Eenheid Gevangenis Vorst zijn gebruikers van deze website. Met de ontwikkelde tools kunnen zij extra activiteiten toevoegen aan hun bestaande behandelprogramma's en taalcursussen.

Daarom zijn de tools die we ontwikkelen geen vaste entiteiten. Dit is een site die voortdurend aangepast kan worden aan de noden en interesses van gedetineerden. Op de pagina's gewijd aan leerkrachten helpen we het verplegend personeel verder door te verwijzen naar interessante sites waar je oefeningen kan vinden. Gebruiksvriendelijke handleiding en gebruikerscode via Véronique naar het zorgteam gestuurd.

Bestaande (zorg)programma's voor gedetineerden in de gevangenis van Vorst[leef ermee]

Sinds juli 2007 werkt Veronique als psycholoog in het verpleegkundig team van het psychiatrisch ziekenhuis van het detentiecentrum in Vorst (Brussel). De psychiatrische bijlage Vorst huisvestte ongeveer 100 gedetineerden. Het verpleegkundig team maakt deel uit van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van de FOD Justitie. Haar missie is het optimaal bepalen, herstellen of behouden van de mentale, fysieke en sociale capaciteiten van gedetineerden. Het verpleegkundig team bemoeit zich niet met de uitvoering van de straf. Zijn rol is niet om te oordelen maar om te zorgen en hij neemt strikt het beroepsgeheim in acht. De zorg is erop gericht gedetineerden te begeleiden naar de volgende fase van behandeling in het forensisch psychiatrisch zorgcircuit en hen voor te bereiden op het leven na vrijlating uit de gevangenis. Aangezien gedetineerden na detentie steevast de voorkeur geven aan ziekenhuis- of poliklinische zorg, vormen verpleegkundige interventies de basis voor verdere hulpverlening.

Het team van Vorst was multidisciplinair en bestond uit 3 psychiaters, 2 psychologen, 1 psychiatrisch verpleegkundige, 1 maatschappelijk werker, 1 ergotherapeut en 1 opvoeder. Ze zijn verantwoordelijk voor een reeks gestructureerde therapeutische activiteiten. Deze activiteiten maken deel uit van therapeutische psychosociale interventies en kunnen in groep of individueel worden gedaan. Naast sport, discussiegroepen en creatieve activiteiten zijn er groepsactiviteiten gericht op het aanleren van vaardigheden. Zo zijn er cursussen Nederlands voor anderstaligen (psychologen) en computercursussen voor ergotherapeuten.

website doelen[leef ermee]

Gebruik van onze site voldoetvan verschillende doelen:

Ten eerste worden leermogelijkheden gevonden inhoofdspoorWe hebben het over trajecten binnen de gevangenissen waar leerkansen deel zullen uitmaken van de psychosociale interventies van het zorgteam. Via onze website kunnen gevangenisbewaarders een extra activiteit toevoegen aan hun behandelingsregime die een verdere aanvulling vormt op bestaande taalcursussen en voortbouwt op de grondbeginselen die zijn opgedaan in computercursussen. De tools die we ontwikkelen zijn geen monolieten, maar veranderen voortdurend, waarbij docenten naar believen materiaal toevoegen en verwijderen.

Via onze website leren stagiaires vaardigheden en talen (NT2 en basis Nederlands voor Nederlandstaligen met beperkte kennis van de taal) terwijl ze cognitief worden gestimuleerd. Als we ook aan de doelgroep dachten, voelden we dat het verlaten van de cel en het deelnemen aan het evenement zelf een belangrijke stap was om de negatieve symptomen te overwinnen. Dus naast de didactische vaardigheden, is het leren dat we via computers aanbieden ook een therapeutisch middel om het publiek letterlijk en figuurlijk te activeren en te prikkelen. Het is belangrijk om hier op te wijzen, zodat duidelijk wordt dat we in die zin geen perfecte leerresultaten van studenten verwachten, maar eerder de betrokkenheid zelf willen stimuleren.

De tweede doelstelling is bereiktzij trajectIn dit proces worden geesteszieken niet langer vastgehouden, maar worden ze volledig gereïntegreerd in de samenleving. Met onze tools willen we hier op twee manieren aan bijdragen:

de eersteWe bieden hands-on taaloefeningen op zes gebieden van het leven die belangrijk zijn om verbinding te maken met de samenleving.

secondeVia onze website helpen we ex-gedetineerden bij het vinden van initiatieven en evenementen om Nederlands te leren in Brussel. We richten ons op initiatieven gericht op studeren met andere NT2-leerlingen om hun inburgering te vergemakkelijken. We denken bijvoorbeeld aan dialoogtabellen.

Over (re)integratie[leef ermee]

Op de website Weliswaar (Vlaams Tijdschrift voor Gezondheid en Welzijn) hebben we gratis toegang tot een artikel (d.d. 01/03/2013) over de zorg voor gedetineerden. De wetgever voldoet aan deze bepaling. Het tweede deel, de humane behandeling om te kunnen reïntegreren in de samenleving, wordt in de meeste gevallen niet uitgevoerd. We lezen dat het geleidelijke proces om gedetineerden voor te bereiden op hun reïntegratie in de samenleving nog ver weg is. Als je uit de gevangenis komt, is het in het beste geval normaal wat betreft huisvesting, werk en online ondersteuning. Beetje bij beetje leek er licht aan het einde van de tunnel. Een studie van HoGent resulteerde in een boek over de behandeling van gedetineerden. Er zijn ook tekenen van de politieke wereld. Zo heeft de heer Senador SP.A. B. Anciaux diende onlangs een wetsontwerp in over de detentie van personen. In zijn wetsvoorstel legde de senator de nadruk op betere zorg om waardig te leven binnen de muren en een geleidelijke voorbereiding op sociale reïntegratie.

Maar wat is integratie precies? Welnu, het Nederlandse woordenboek van Van Del vertelt ons dat integratie het vormen of samensmelten is tot een groter geheel. Als zodanig is het een concept dat in verschillende contexten kan worden toegepast. Voorbeelden zijn onderwijs, immigratiebeleid, arbeidsmarkten, etc.

Wie begrippen als (re)integratie of reïntegratie gebruikt, zou ons inziens eerst moeten verduidelijken waarom de persoon in kwestie geen onderdeel meer is van een groter geheel. Onze doelgroep is door de samenleving zo goed als geëlimineerd. De Detentiewet van 2007 vertelt ons wat de feiten zijn, we citeren:

Een veiligheidsmaatregel die bedoeld is om de samenleving te beschermen en ervoor te zorgen dat de zorg die nodig is voor de reïntegratie van gedetineerden in de samenleving in verschillende instellingen kan worden geboden”。

Voordat we ingaan op de details van reïntegratie, kijken we even naar het bovenstaande. Er bestaat zoiets als burgerschap en burgerschap. Vanuit juridisch oogpunt kan worden gesteld dat er drie categorieën rechten zijn. Ten eerste omvat burgerschap burgerrechten. Wat we hier beschouwen zijn burgerlijke vrijheden, garanties voor eerlijke gerechtigheid, enz.; ten tweede omvat het politieke rechten; Ten derde, sociale rechten. Bij de definitie van burgerschap staat vanzelfsprekend de vraag centraal in hoeverre individuen deze rechten van de staat verkrijgen. De arrestanten zijn door de overheid van hun vrijheid beroofd.

Waarom is reïntegratie nodig? Welnu, het spreekt voor zich dat de tijd niet stilstaat. Net als technologie is ook de samenleving het product van mensen. De samenleving verandert in de loop van de tijd. Logischerwijs verlies je als mens begrip voor de samenleving door zoveel tijd in de gevangenis door te brengen. Gedetineerden hebben ook psychische problemen. Een ander obstakel voor velen is het gebrek aan beheersing van de dominante taal buiten de muren. Met onze tool proberen we zorgteams handvatten te geven om de ontstane barrières binnen de muren gefaseerd aan te pakken.

De implementatie van onze tools tijdens de zorgverlening kan gezien worden als de eerste stap naar (re)integratie. Empowerment staat centraal in alles. Empowerment draagt ​​bij aan het succes van reïntegratie, wat we kunnen omschrijven als:

“Een proces van empowerment waarin mensen, organisaties en gemeenschappen zich hun situaties en omstandigheden toe-eigenen, regie nemen, kritisch bewustzijn aanscherpen en participatie stimuleren. Het doel is volwaardig burgerschap waarbij iedereen kan integreren in de samenleving”.

Om het hele (re)integratietraject goed te laten verlopen, maken we gebruik van domeinen in de voorbereidingsfase van het leven buiten de muren. We laten ons inspireren door de conceptnota (Wat is inburgering in Vlaanderen?). De auteur in kwestie gebruikte een model geleend van onze noorderbuur. Bij het Instituut voor Sociaal-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een geïntegreerde monitor ontwikkeld. Autorisatie gebeurt in verschillende delen van onze tools. Taalverwerving loopt ook als een rode draad door een veel complexer geheel.

Het spreekt voor zich dat ons doel is om taalverwerving te gebruiken als middel voor sociale reïntegratie. Gedetineerden missen vaak sociale netwerken. Taalverwerving binnen de Muur is wat ons betreft een voorbereidende fase die de reïntegratiekloof dicht. Volgens P. Watzlawick is alles communicatie. Eenmaal buiten de muren speelt de opgedane kennis van de taal een cruciale rol bij succesvolle integratie in de samenleving. Zo gaat het taalontwikkelingsproces door in verschillende initiatieven, waaronder taalprojecten. U kunt hier meer over lezen in de sectie Auxiliary Tracks.

Tot slot willen we u erop wijzen dat we in het vorige artikel in Undeniable hebben kunnen lezen dat het volgens de auteur erg moeilijk is om mensen achter de tralies voor te bereiden op een succesvolle re-integratie in de samenleving. Gezien het bovenstaande hopen we dat onze tool een positieve bijdrage kan leveren aan het proces van zorg en sociale reïntegratie van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd om een ​​waardig leven te leiden.

Waar moeten we op letten?[leef ermee]

Voordat we onze website daadwerkelijk creëerden, hebben we nagedacht over enkele kwesties die van invloed waren op het verdere verloop van het werk van onze groep:

a) Hoe kunnen de cognitieve en psychologische problemen van gedetineerden worden aangepakt? Daarnaast gaat het meestal om sociaal achtergestelde groepen, waardoor het noodzakelijk is om onderwijstechnieken te gebruiken die ook op laagopgeleiden worden toegepast.

De eerste brainstorm heeft al veel ideeën opgeleverd: gebruik van symbolen, integratie van bestaand lesmateriaal, opbouw van succesvolle ervaringen, …. Uiteindelijk hebben we besloten om het lesmateriaal (vooral de oefeningen) op een zeer gestructureerde manier aan te bieden, waarbij we zeer praktische problemen zouden behandelen die we zouden verdelen in domeinen. De oefeningen op deze gebieden hebben verschillende moeilijkheidsgraden waar gedetineerden uit kunnen kiezen.

b) Wat is het huidige (taal)niveau van de leerling? Docent NT2 Anne Maria vindt het belangrijk om onze leerlingen vroegtijdig te beoordelen. Zo kunnen ze zelf beter inschatten hoe hard ze aankunnen en kan het giswerk worden vermeden. De Covaarttoets is een voorbeeld van een toets voor laagopgeleiden en mensen uit een andere cultuur die NT2 gaan volgen. De test zelf meet geen kennis van de taal, maar wel leervermogen (vermogen om verbanden te leggen, redeneren...). Wij spreken niet af om vooraf de niveaus vast te stellen. We vragen ons onder andere af of dit stigmatiserend werkt. Uiteindelijk is besloten om een ​​online toets aan te bieden en onder begeleiding af te leggen. Het zorgteam geeft de resultaten alleen als advies, zodat mensen de vrijheid hebben om te kiezen uit het menu.

Bij onze zoektocht naar een geschikte online taaltoets hebben we de hulp ingeroepen van Dutch House (HvN) in Brussel. Deze kleine samenwerking zorgde er ook voor dat HvN geïnteresseerd was in het eindresultaat van ons project.

HvN biedt ons een longlist met verschillende online taaltesten. Norah bekeek de lijst en plaatste de meest geschikte tests op de website.

c) Wat gebeurt er met kostscholen die (weinig) verstand hebben van computers? Omdat het verpleegkundig team al computercursussen aanbiedt, kunnen zij voor het bezoek aan onze website een introductie krijgen van een ergotherapeut. Ze leren eenvoudige handelingen zoals het aan- en uitzetten van de computer, het bedienen van het toetsenbord en de muis, enz.

d) Bevat onze website prikkels voor verantwoord (ethisch) gebruik? Bepaalde muziek of beelden kunnen immers andere betekenissen (vaak seksuele insinuaties) krijgen bij mensen die langdurig vastzitten en/of geestesziek zijn. Degenen die vrij zijn (voorwaardelijke vrijlating) zijn waarschijnlijk veerkrachtiger en minder kwetsbaar dan degenen die in de gevangenis zitten. We zijn het erover eens dat we niet te veel prikkels tegelijk zullen geven, zeker gezien de cognitieve beperkingen van sommige patiënten. We hebben hiermee rekening gehouden bij het kiezen van de juiste oefeningen.

Het is belangrijk op te merken dat mensen met wanen of hallucinaties niet worden uitgenodigd voor de cursus. Voor hen is medicatietoediening de eerste prioriteit om hun toestand te verzwakken en te stabiliseren.

enkele knelpunten[leef ermee]

Gedetineerden hebben via "informatica"-activiteiten toegang tot computers, maar niet tot internet. Dit geldt misschien nog meer voor gedetineerden die uit de gevangenis zijn vrijgelaten, ongeacht of ze gemotiveerd zijn om onze site te blijven gebruiken nadat ze in de gevangenis hebben gezeten.

Voor de eerste groep hebben we dus te maken met interne gevangenisregels, maar ook met andere wettelijke regels waar we rekening mee moeten houden.

Wat dat laatste betreft gaat Anne-Marie op zoek. Het concludeerde dat gedetineerden in de gevangenissen van Hasselt en Ittre slechts beperkte toegang tot internet hadden. Hier wordt door de gedetineerde individueel naar gekeken. De gevangeniswetgeving voorziet duidelijk in opleidingen, zoals taal- en alfabetiseringscursussen, voor gedetineerden. Er zijn zelfs externe diensten die opleidingen aanbieden, variërend van leren op afstand tot (groeps)sessies in gevangenissen. Er worden afstandsonderwijscursussen aangeboden, maar gezien de vorm van het onderwijs hebben gedetineerden de neiging om de school voortijdig te verlaten of voortijdig te verlaten als ze niet nauwlettend worden gevolgd.

Leerlingprogramma's die intern kunnen worden georganiseerd en worden ondersteund en gecontroleerd door verzorgers, kunnen deze hiaten opvullen, dus het is belangrijk om dit vast te stellen wanneer u met gevangenisadministraties praat.

Veronique vroeg of sommige internetsites toegankelijk waren en/of de site waarnaar we wilden verwijzen op het DOJ-intranet kon worden geplaatst. Tot op heden hebben wij hierop geen reactie ontvangen. We bespraken deze kwestie met de heer Bruno Van Bogaert en hij vertelde ons om door te gaan met ons project totdat er een positieve beslissing is genomen. Daarom zal onze website niet worden gebruikt wanneer we dit doen. Veronique volgt de situatie op en zal vragen stellen via de hoofden van verpleegteams in andere Vlaamse gevangenissen.

Wat onderzoek naar bestaande systemen in het buitenland leidde Veronique naar Trulincs/CorrLinks en Prison PC (VS). Het zou interessant zijn om deze informatie in de discussie te betrekken, maar we realiseren ons dat dit serieuze politieke beslissingen zijn die niet van de ene op de andere dag worden genomen. Prison PC geeft gedetineerden toegang tot een beperkte lijst met goedgekeurde websites. E-mails kunnen ook worden verzonden. Het is voornamelijk ontworpen om trainingsmogelijkheden via internet aan te bieden.https://www.prisonpc.com/

- Trulincs staat voor "Trust Fund Limited Inmate Computer System". Via dit systeem kunnen gedetineerden betalen om e-mails te verzenden en te ontvangen nadat ze zijn beoordeeld door het gevangenispersoneel. Na goedkeuring worden ze doorgestuurd naar een website die wordt gehost door CorrLinks. Gedetineerden hebben geen toegang tot internet binnen het systeem.https://www.bop.gov/inmate_programs/trulincs_faq.jsp;https://en.wikipedia.org/wiki/Corrlinks;https://dealbook.nytimes.com/2011/12/12/youve-got-jail-mail/

structuur van het hoofdspoor[leef ermee]

a) Oriëntatietest

De aangeboden oefeningen zijn onderverdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden (zie hieronder). Om leerlingen en docenten te helpen bij het kiezen van het juiste niveau, hebben we op de website een link naar een online taaltoets geplaatst.

Deze test kan het beste onder toezicht worden gedaan. Aan het einde van de test krijgen de deelnemers een uitslag. Op basis van dit resultaat raden we een matchniveau aan. Dit gespecificeerde niveau is alleen voor informatieve doeleinden. Studenten hebben altijd de vrijheid om verschillende oefenniveaus te kiezen.

b) Verschillende moeilijkheidsgraden

Wat de oefeningen betreft, beginnen de studenten met het kiezen tussen verschillende inhoudelijke gebieden. Binnen deze gebieden kunnen studenten kiezen uit drie moeilijkheidsgraden. Aanvankelijk dachten we dat we de andere kant op zouden gaan. Met name de keuze tussen niveaus komt eerst en daarna de keuze van domeinen. Maar dat bleek niet bij onze visie te passen. Want vanuit de behoefte en denkwijze van de gedetineerden leek het logischer om te beginnen met het veld: "wat wil ik leren" is het uitgangspunt.

Het idee is om sterren te gebruiken om de moeilijkheidsgraad aan te geven, variërend van één tot drie sterren (van eenvoudig tot complexer).

De moeilijkheidsgraad van de oefeningen moet voldoen aan de eisen van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De twee laagste niveaus worden beschouwd als de basisgebruikersniveaus.

Op niveau * moet de leerling langzaam en duidelijk sprekende basiszinnen over zichzelf, zijn familie en zijn omgeving begrijpen. Studenten op dit niveau kunnen ook eenvoudige informatie op posters en catalogi begrijpen. U kunt zeer eenvoudige gesprekken voeren over bekende onderwerpen en eenvoudige woorden en uitdrukkingen gebruiken om uzelf, uw gezin en de plaats waar u woont te beschrijven. U kunt ook persoonlijke gegevens invullen in het formulier of een kaartje schrijven.

Op **-niveau wordt de woordenschat van de leerlingen iets complexer. Begrijpt de meest voorkomende woorden en uitdrukkingen die verband houden met iemands directe interesses, waaronder winkelen, gezondheid, werk. Op dit niveau kunt u eenvoudige teksten lezen, informatie zoeken en communiceren over bekende alledaagse voorwerpen. U kunt ook eenvoudige berichten schrijven en een korte persoonlijke brief opstellen.

Op niveau *** begrijpt de student de hoofdlijnen wanneer hij in duidelijke standaardtaal spreekt over onderwerpen waarmee hij of zij vaak te maken krijgt. U kunt ook schriftelijke informatie met betrekking tot deze gebieden begrijpen. Studenten kunnen ook gemakkelijker over deze gebieden communiceren en hun eigen opvattingen, verwachtingen en ambities met betrekking tot deze gebieden beschrijven. U kunt dit ook schriftelijk doen. Op dit niveau stromen leerlingen door naar het niveau van zelfstandig Nederlands.

c) verschillende velden

Na de eerste brainstormsessie hebben we besloten om enkele oefeningen aan te reiken die gedetineerden later kunnen gebruiken wanneer ze hun weg terug moeten vinden in de samenleving. Oefen nu Nederlands om het later te leren. Dit impliceert basisvaardigheden die we in het Nederlands willen trainen.

We merkten uit de NT2-ervaring dat veel mensen een schoolkennis van het Nederlands hebben, maar dat het heel moeilijk is om de taal te gebruiken in concrete praktijksituaties.

Dus dachten we erover na: welke (levens)gebieden zijn cruciaal voor sociale integratie? Geïnspireerd door de integratieconceptnota kwamen we al snel tot zes levensgebieden waarin we praktijk wilden bieden. Deze domeinen zijnWerkgelegenheid, burgerschap (consument), huishouding, vrije tijd, openbaar vervoer en gezondheidPer domein voorzien we oefeningen die ingaan op de vier taalvaardigheden (lezen, spreken, luisteren en schrijven). Het was oorspronkelijk bedoeld om deze vaardigheden met pictogrammen weer te geven. Maar aangezien de meeste oefeningen deze vaardigheden in combinatie bieden, sluiten we dat idee uit.

Het is belangrijk voor ons om voldoende afwisseling te hebben: geluidsfragmenten, visuele hulpmiddelen, spreekoefeningen, enz. Uiteraard moeten de oefeningen praktisch zijn (zie meer selectie oefeningen).

d) Selectie en selectie van oefeningen

We kiezen ervoor om geen nieuw materiaal voor onze website te maken. We ontdekten dat er veel e-learningmateriaal over talen bestaat. We hopen hiervan te profiteren door vanaf onze site te linken naar bestaande oefeningen op andere sites.

Wij hebben de grote verantwoordelijkheid op ons genomen om het materiaal goed te screenen. De keuze is niet eenvoudig aangezien de meeste oefeningen niet geschikt zijn voor onze doelgroep.

Maar juist dat is de grote meerwaarde van onze tools. Onze website bevat een reeks oefeningen aangepast aan de criteria van onze doelgroep (duidelijk, niet te spannend, aangepast aan hun niveau...). Uit een overaanbod aan oefeningen hebben wij, de ontwikkelaars en vervolgens het ondersteuningsteam, de oefeningen geselecteerd die voldeden aan de specifieke kenmerken en behoeften van de doelgroep.

Deze selectie gebeurt in verschillende stappen. Onze docenten NT2, Norah en Anne Maria, zochten eerst naar educatieve websites die taaloefeningen aanbieden. Bij deze zoektocht hielden ze rekening met de punten van prof. Frederik Questier in zijn lezing "Educatieve software en websiteselectie", en kozen ze websites die ze al kenden uit hun ervaring als NT2-leerkracht. De organisaties die deze sites hebben ontwikkeld zijn bij NT2-docenten goed bekend en worden als correct en van hoge kwaliteit beschouwd. Deze organisaties hebben ervaring op het gebied van NT2. De sites met de meeste fouten zijn niet geselecteerd. - De meeste van de geselecteerde sites zijn niet voor commerciële doeleinden. Een bepaalde website heeft dit natuurlijk en is gespecialiseerd in het promoten van eigen lesmateriaal. We hebben de site echter behouden omdat we het juiste aanbod vonden. We zorgen ervoor dat er geen advertenties verschijnen tijdens het doen van de oefeningen.

Deze verschillende educatieve sites werden vervolgens uitgedeeld aan groepsleden en elk kreeg de opdracht om ze te bekijken en te zoeken naar goede praktijken binnen hun toegewezen sites.

Links naar deze oefeningen worden vervolgens verzameld in een gesyndiceerd document op Google Docs. Dit gezamenlijke document is het voorgestelde kader voor de website. Panelleden brachten links terug die onder het juiste domein en niveau waren gevonden. Ook kan iedereen zijn bevindingen over het raamwerk delen.

Tijdens deze zoektocht werd ons vermoeden snel bevestigd: de voorraden waren inderdaad overmatig. Gezien de overvloed aan materiaal bleek de taak vrij omvangrijk en de reacties van onze forums lieten niet lang op zich wachten. Zeker bij patiënten moeten we er rekening mee houden dat we door de bomen het bos nog steeds niet zien.

Tot slot screenden Anne Maria en Norah de door iedereen verzamelde oefeningen. Ze verifieerden dat de praktijk van de taal adequaat was en dat het toegewezen niveau correct was. Of een oefening geschikt is, hangt af van veel kenmerken van die oefeningen. Ook hier baseren we ons op de aandachtspunten van prof. Frederik Questier. De praktijk moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) De praktijk is significant. Ze vallen in een van de zes domeinen waarbinnen studenten vaardigheden verder kunnen oefenen in hun eigen tempo. 2) De oefeningen zijn afkomstig uit betrouwbare bronnen (zie hierboven voor websiteselectie). 3) De oefeningen zijn visueel eenvoudig. Hiermee bedoelen we dat de oefeningen geen overmatige visuele prikkels bevatten. Alleen visuele beelden die het leerproces ondersteunen. 4) Het taalniveau van de oefeningen is voldoende. 5) De instructies zijn duidelijk en in eenvoudige taal. Elke oefening is voorzien van een duidelijke en relevante titel. 6) De oefeningen kunnen worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker zijn privacy prijsgeeft. 7) De oefeningen worden gratis verstrekt. 8) De geselecteerde oefeningen benaderen de realiteit. Dit komt volgens ons de motivatie van studenten ten goede. 9) Correcties kunnen onmiddellijk worden aangebracht (behalve in de "The Scroll Box"-oefeningen).

De meeste oefeningen zijn online en kunnen relatief zelfstandig worden gedaan. Maar we hebben ook enkele links gemaakt naar oefenblaadjes in "Boxes on Scrolls" (https://taaluniversum.org/onderwijs/nt2-beginnersdoelen/doos/zoekenDeze oefeningen kunnen niet online gemaakt worden, het zijn formulieren/oefeningen in PDF formaat die studenten kunnen downloaden en printen.

Wij vinden het echter belangrijk om deze koppelingen tot stand te brengen, aangezien het "Scroll Box"-materiaal sterk lijkt op wat wij op verschillende gebieden aanbieden. Nora en Anne Maria, die praktijkervaring hebben, vinden dat studenten vaak zelfstandig kunnen werken, maar begeleiding nodig hebben, vooral bij het evalueren van het verrichte werk en de resultaten. Doordat de gedetineerde onder begeleiding van het zorgteam altijd achter de computer zit, kunnen feedback- en evaluatiemomenten worden geïntegreerd.

Door te linken naar deze oefeningen hebben we op onze website duidelijk aangegeven dat deze het beste door een begeleider gemaakt kunnen worden.

Gelukkig worden alle oefeningen begeleid en begeleid door leden van het verpleegkundig team. Zonder begeleiding zal onze doelgroep nooit ontspannen achter een computer zitten. Veronique wijst er ook op dat het doel van een evenement ook in de praktijk goed verwoord kan worden, bijvoorbeeld door de dag voor de bijeenkomst individueel met de deelnemers te inventariseren wat ze graag zouden willen leren.

e) Auteursrecht

Sinds haar juridische opleiding deed Anne-Marie onderzoek naar auteursrechten en Creative Commons-licenties om te verifiëren dat wat we deden in een legale omgeving gebeurde. Hij kwam tot de volgende conclusies.

Om op internet te publiceren zonder met auteursrechten te maken te krijgen, moet je natuurlijk eigenlijk alles zelf doen. Om zo'n echte leerplatformwebsite, opgedeeld in domeinen en niveaus, te bouwen en voldoende oefening te bieden, moet je veel tijd beschikbaar hebben. Zo moet je zelf het mondelinge en filmmateriaal ontwerpen en publiceren via een podcast. Zeker heel creatief en een goede leerervaring, maar te gewichtig voor onze bedoelingen.

Oefeningen op andere sites zijn auteursrechtelijk beschermd. Wat betekent dit precies? Auteurs van gepubliceerde cursussen zijn automatisch auteursrechtelijk beschermd. Dit geeft de auteur morele en eigendomsrechten. Morele rechten verwijzen naar het recht van auteurs om hun werk gepubliceerd te krijgen, bij naam genoemd te worden en zich te verzetten tegen wijzigingen in hun werk. Een ander aspect zijn eigendomsrechten. Deze omvatten het reproductierecht, dat auteurs het recht geeft om te beslissen of hun werk, zelfs online, kan worden gereproduceerd, vertaald of tijdelijk opgeslagen op servers in een transmissienetwerk.

Daarom mag geen enkele reproductie, editie, vertaling of ondertiteling worden gereproduceerd, bewerkt, vertaald of beschikbaar gesteld zonder toestemming van de auteur, en zijn de oefeningen voor iedereen vrij te raadplegen via internet.

Daarom zullen we alleen links naar bestaande oefeningen gebruiken, hoewel het er in veel gevallen beter en duidelijker uit zal zien zonder de ontwerper te voorzien van de vaak overdreven rommelige titels en kleurrijke banners die ervoor zorgen dat de site meer uniform wordt. Ook een groot aantal oefeningen met uitleg in het Engels en daarom niet geschikt voor onze doelgroep, het zou handig zijn als er vertaalde inleidende teksten zouden kunnen worden verstrekt.

Dit probleem manifesteert zich heel specifiek in onze interacties met sommige producenten van educatief materiaal.

Zo nam Anne Maria contact op met de manager van Box on Rolls met de vraag of we het materiaal mochten gebruiken en openbaar maken, eventueel aanpassen of aanvullen. Op deze vraag hebben we verschillende antwoorden gekregen. Na diverse mails en telefoongesprekken werd duidelijk dat we het materiaal niet konden overnemen voor hergebruik. Aangezien deze materialen door verschillende instellingen worden geproduceerd, bezit elke instelling het auteursrecht op het materiaal dat zij ontwikkelt. Daarom staan ​​we niet toe dat PDF-bestanden op onze site worden geplaatst, er is geen probleem om naar uw site te linken. De materialen in Box on Rolls zijn gratis te gebruiken en de organisatoren willen dat stimuleren.

Bepaalde uitzonderingen op het auteursrecht zijn van toepassing op onderwijs, zolang het materiaal wordt gereproduceerd voor educatieve doeleinden, niet voor winstoogmerk, en de bron wordt vermeld. Wel blijft de regel dat kopieën van werken niet kunnen leiden tot het niet afnemen van leermiddelen zoals boeken.

Ook is het de vraag of we onze site gaan koppelen aan een Creative Commons-licentie. De persoon die de website maakt, bezit het auteursrecht en heeft daarom de exclusieve rechten op hun kopieën en andere websites die op die van hen zijn gebaseerd.

De opbouw van het secundaire traject.[leef ermee]

Eerder zeiden we dat gedetineerden tijdens hun hechtenis bepaalde rechten verliezen. Gedurende het hele proces richten we ons op educatie. We kunnen dit recht ook toepassen onverminderd detentie. Daarbij zijn we het ook eens met degenen die het reïntegratiebeleid voor mensen ondersteunen. Je kunt cursisten niet zomaar de leervragen op de baan geven. Leren en ontwikkelen kennen geen grenzen. Zo ontstond het secundaire traject in ons artikel. In deze sectie selecteren we een netwerk van partners om samen te werken en persoonlijke aandacht te bieden. U kunt onze onderwijssite zien als een centrale leerplek waarop alle diensten kunnen worden aangesloten om gedetineerden persoonlijke aandacht te geven. Op deze manier hopen we gebruikers te stimuleren tot leren en hen correct te begeleiden op het gebied van extramurale hulpmiddelen die actief bijdragen aan gefaseerde (re)integratie.

(Re)integreren is een werkwoord. Het behandelt voornamelijk de kleine aanwijzingen in ons artikel. Onze educatieve tool is geen doel op zich, maar een middel om de kloof tussen vrijgelaten gedetineerden en de ontvangende samenleving te overbruggen. In het secundair leggen we de nadruk op voortgezette taalverwerving en loopbaanbegeleiding. Iedereen die vrijelijk deze weg kiest, begint aan een taalcursus, ieder op zijn eigen niveau. als? Nou, dan bedoelen we het Hollandse Huis in Brussel. Op hun website staat dat ze zelf geen Nederlands onderwijzen. Op basis van de taaltoets bepalen zij in overleg met de inschrijver het leertraject. Ons belangrijkste doel is om gedetineerden weerbaarder te maken na een eerste taaltoets en onderwijs op maat. Zo proberen we de toetredingsdrempels in het toegangsproces tot het vorige gezamenlijk initiatief van de Vlaamse Regering en de Raad van de Vlaamse Gemeenschap te verlagen. Op de website van het Huis van het Nederlands Brussel staan ​​ook verschillende projecten rond talen in de context van Brussel. In het proces van (re)integratie door middel van taal fungeert het huis als coach voorbij de muren. Logischerwijs zou samen Nederlands leren de ontwikkeling van sociale netwerken stimuleren.

Naast verdere taalverwerving speelt professionele begeleiding een belangrijke rol in het proces buiten de muren. Als je in de gevangenis zit, is het niet makkelijk om weer een baan te vinden. Er zijn echter nog bijkomende belemmeringen voor onze doelgroep. We leggen ze hierbij voor aan de VDAB. Op vraag van de paramedici die de gedetineerden vertegenwoordigen, komen VDAB-medewerkers naar de gevangenissen om praktische informatie te geven enz. Ze bieden ook sollicitatietrainingen aan. Het spreekt voor zich dat zowel House of Dutch als VDAB op macroniveau opereren en dat hun medewerkers zowel binnen als buiten hun muren actief zijn. We zijn echter actief op mesoniveau omdat we de kloof tussen beide hebben gedicht. Gedetineerden behoren veelal tot laagopgeleide groepen. Als overheidsinstelling beschikt de VDAB over speciaal aangepaste trajecten voor ex-gedetineerden buiten de Muur. Want een inkomen hebben is ontzettend belangrijk. Het vinden van een baan is echter niet het hoofddoel. Het is een middel om de kost te verdienen.

Wat de voordelen betreft, verwijzen we vanzelfsprekend vrijgelaten gedetineerden door naar het OCMW. Hier kan hij of zij persoonlijke begeleiding zoeken om een ​​menswaardig leven te leiden. Dat staat althans in artikel 1 van de OCMW-wet. Ook op vlak van huisvesting hebben we de website van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Brussel in onze toolkit opgenomen. Want een betaalbare accommodatie vinden in Brussel is geen gemakkelijke taak. Medewerkers van de huisvestingsmaatschappij hielpen hen bij hun zoektocht.

Ex-gedetineerden die deelnamen aan eerdere evenementen komen naar onze mening in een proces terecht dat ze zelf in de hand hebben. Mensen zijn vrij om het versterkingsproces te kiezen waarin ze eigenaar worden van hun situatie. De kernwaarde is samenwerking en dat zie je terug in het hele proces. Ook hier werken deze diensten op macroniveau samen. Ze wisselen informatie met elkaar uit om de burger van dienst te zijn. Het Voortgezet Spoor is een vervolgtraject om vrijgelaten gedetineerden volwaardig te laten participeren in de samenleving. Tot slot streven we naar de vrijheid om deel te nemen aan secundaire leertrajecten. Wij verwijzen mensen uit doelgroepen door naar externe servicemedewerkers die (re)integratie faciliteren, maar niet forceren.

keuze van technologie[leef ermee]

We kozen ervoor om een ​​website te maken die bestaand lesmateriaal zou bundelen en op een 'leervriendelijke' manier beschikbaar zou stellen aan gebruikers. We maken zelf geen nieuw lesmateriaal, maar koppelen waar mogelijk naar bestaande onderwijssites over NT2 en basis- en praktijkvaardigheden. Mensen in het ondersteuningsteam kunnen ook op elk moment nieuwe links toevoegen en oude verwijderen, zodat er altijd nieuwe leermogelijkheden beschikbaar zijn, wat onze bedoeling is. We stellen het op prijs dit materiaal eerst te "testen" aan de hand van de richtlijnen die in deze cursus worden gegeven. Dit betekent onder meer dat het moet aansluiten bij de behoefte van de doelgroep en voor hen voldoende gestructureerd beschikbaar moet zijn.

Voor het maken van de website houden we rekening met: - Wiki's: het heeft het voordeel dat het gemakkelijk samen te bewerken is - Moodle: hier hebben we bedenkingen bij de verplichte promotie - Wordpress - Googles Sites: hier maken we ons zorgen over de beperkte opslagruimte - Weebly , maar we hebben Aangezien, omdat het geen open source is, uiteindelijk voor Wordpress gekozen als de uiteindelijke auteurssoftware.

Daarnaast maken we tijdens het uitvoeren van de opdracht ook gebruik van andere ICT-middelen, zoals Google Docs, om enkele werkdocumenten te delen over onze website, het voorlopig voorstel, dit rapport; de krabbeldatum (groepsbijeenkomst), het rapport van Forum PointCarré en onze onderlinge communicatie.

Maak een website[leef ermee]

De creatie van onze website wordt in verschillende stappen uitgevoerd:

Eerst moeten we een titel voor ons project vinden. Dit wordt "Nederlands Nu en Later". Op basis van de naam kunnen we eenvoudig een domeinnaam aanmaken.

Om onze "Nederlands voor nu en later" website via WordPress te maken, moeten we eerst een e-mailadres opgeven. Aangezien het doel van ons project is dat andere docenten ook kunnen bijdragen aan de site, hebben we besloten om geen persoonlijk e-mailadres aan de site te koppelen, maar een nieuw e-mailadres aan te maken. We hebben voor Gmail gekozen omdat het een niet-zakelijk e-mailadres is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hotmail).

Nadat we ons e-mailadres hadden aangemaakt, mochten we een account aanmaken op WordPress. Vanuit dit account kun je een "blog" aanmaken. De positieve kant is dat we "Nederlands nu en straks" creëren, maar toekomstige leerkrachten kunnen via dit account ook andere soorten blogs aanmaken.

De indeling die we nu gebruiken (let op: homepage, oefenpagina's (werk, maatschappijleer, administratie, vrije tijd, openbaar vervoer, homepage), nederlands buiten de muren, docenten en contact) stond standaard in de groep, dus onze website wordt goed georganiseerd. We hebben ervoor gekozen om drie niveaus binnen de domeinen te hebben, zodat elke toekomstige student in elk domein minstens één oefening kan doen.

Nadat we de basis van de website hadden ontworpen, moesten we een achtergrondkleur kiezen. We kozen voor groen zodat er een connectie zou zijn tussen de VUB en het project.

Omdat onze doelgroep heel specifiek is, moesten we ook de instellingen zorgvuldig aanpassen, zodat gedetineerden de knoppen "delen" en "vind ik leuk" niet konden gebruiken om met elkaar of met de buitenwereld in contact te komen. Daarom is sitebeveiliging van het grootste belang.

Toen dit allemaal op zijn plaats was, konden we eindelijk een lijst maken met oefeningen op alle gebieden. Iedereen heeft hieraan bijgedragen door eerst een paar oefensites te bekijken en deze vervolgens op een van de domeinen te plaatsen.

proces verslag[leef ermee]

2 maart: Bart brengt zijn ideeën op tafel. Brainstormen: wat willen we bieden? Veronique vertelt over haar werk met gedetineerden. Wat zijn de mogelijkheden voor deze doelgroep? Er zijn al veel ideeën over (gebruik van symbolen, verschillende niveaus, moeilijkheidsgraad,...). We moeten alternatieven vinden voor het geval internet niet beschikbaar is. Norah en Anne Maria hebben ervaring met NT2. Ze stemmen ermee in om ons links te sturen naar educatieve websites die ze hebben geraadpleegd en/of gebruikt in hun werk. We spraken ook af om een ​​kijkje te nemen op de wiki voor eerdere rapporten over de prestaties van onderwijstechnologie in taal. Fiona stuurde ons het adres van haar jeugdbewegingswebsite en we bleven communiceren via het forum tot de volgende bijeenkomst. We zijn het allemaal eens over het idee om een ​​tool voor gedetineerden te maken.

8 Maart: We handhaven de filosofie van de site, ons publiek en ons doel. Domeinen krijgen meer specifieke interpretaties. Anne-Maria en Veronique zullen hun licht werpen op het gebruik van internet in gevangenissen. Is dit nog een knelpunt? We gebruiken de forums en onze webmail om met elkaar te communiceren en kijken uit naar verdere ontmoetingen.

13 maart: Na een educatieve technologiesessie spraken we met de heer Bruno Van Bogaert over de onzekerheid rond ons internetgebruik in gevangenissen. Hij vertelde ons dat we door konden gaan met ons oorspronkelijke idee (dwz een website bouwen). De kans is groot dat dit idee ooit ingang zal vinden in gevangenissen. We hebben ook een "van de muur" luik dat direct uit de doos klaar is voor gebruik. Nora zag ook een kans om het te integreren in het werk van de leerkrachten.

20 maart: Bij het ontwikkelen van onze tools moesten we rekening houden met het taalniveau van de leerlingen en hun computervaardigheden. We vragen ons af of het een morele verantwoordelijkheid is om bepaalde prikkels te geven. We werken het idee van een website verder uit, eventueel in combinatie met een podcast. We stelden ons de vraag of het hosten van een dergelijke website wordt betaald? Bart raadt aan om domeinen en niveaus, primaire en secundaire tracks te gebruiken. Maandag gaan Anna-Maria en Norah verder in op de indeling van de (bestaande) stof in domeinen en vervolgens in niveaus.

25 maart: Anne Maria en Norah brainstormen over voorstellen, waaronder gebieden, moeilijkheidsgraad van activiteiten en presentatie van onderwerpen. Ze raden aan om het aantal domeinen te beperken tot vijf, de meest elementaire woordenschat op het laagste niveau te gebruiken en die woordenschat vervolgens uit te breiden met moeilijkere taken op het volgende niveau.

3 april: Voor deze conferentie hebben we elkaar ontmoet in het computerlokaal van de VUB. We zullen kort bespreken of we voor Weebly moeten kiezen, maar we zijn het er allemaal over eens om dit idee te laten varen en de voorkeur te geven aan Wordpress (WP) als open source software. We zijn het erover eens dat iedereen volgende week WP zal kennen en meer zal nadenken over de naam van de site. De naam van onze website mag niet "NT2" bevatten. Ook Nederlandstaligen kunnen baat hebben bij cursusactiviteiten die vaardigheden aanleren. We bespreken de enorme hoeveelheid NT2-materiaal die online beschikbaar is, maar over het algemeen van mindere kwaliteit. Daarom is een goede detectie nog steeds belangrijk. We hebben gekeken naar de geïmplementeerde educatieve technologie "voor de werkstudent" (vorig schooljaar) en besloten om onze website interessanter te maken en aan te passen aan alledaags praktisch gebruik. We verspreidden 30 websites die NT2-docenten al kenden en zij vroegen ons deze de komende week te beoordelen op bruikbaarheid en correctheid. Norah heeft een Google-document gemaakt om ons voorstel voor een websiteframework met de rest van de groep te delen.

10 april: We kozen de naam van onze website en bespraken deze telefonisch met Fiona, die op afstand begon met het bouwen van de website. We evalueerden geselecteerde oefeningen afzonderlijk uitgebreid en besloten ons te beperken tot drie oefeningen per domein. Er zijn veel oefeningen/sites beschikbaar, maar ze slagen niet allemaal voor de test. Fiona zal het skelet en het domein van de site maken en we hebben afgesproken dat elk lid van de groep ook oefeningen op de site zal plaatsen om ervaring op te doen. Anne Maria en Nora worden verder geselecteerd (zie hieronder).

10 april: De oprichting van onze website "Nederlands nu en later" is een feit.

15 april: Anne Maria observeert geselecteerde oefeningen met Nora. Samen verifiëren ze of de oefeningen geschikt zijn voor de doelgroep en dat ze onder het juiste niveau liggen. Ondertussen heeft Anne Maria verschillende organisaties benaderd met de vraag of we contact met elkaar konden opnemen. Norah nam contact op met HvN voor een online toets.

24 april: We kijken naar het voorlopige Wikibooks-rapport dat via Google Docs is gedeeld en brengen hier en daar een paar wijzigingen aan. Aan de hand van de handleiding die Fiona ons meegaf, oefenden we op onze website, experimenteren met kleuren en lettertypes, ... . Norah vervolledigt het WORK-domein. We komen overeen dat andere leden van de groep dit voorbeeld zullen volgen om andere domeinen te voltooien. Op de eerder gedeelde Working Papers-site zijn de oefeningen per domein geordend. We houden ons aan maximaal 3 oefeningen per moeilijkheidsgraad. Naast de link moet de bron tussen haakjes worden vermeld. Anne Maria valideert nog steeds het copyrightgedeelte en houdt ons op de hoogte.

Week van 25 april tot 1 mei: We communiceren via webmail en forums

persoonlijke mening[leef ermee]

Twee panelleden delen hieronder hun persoonlijke gedachten.

Bart slaaptIk wil deze gratis galerij gebruiken om over deze missie na te denken en deze beknopt te schrijven. Als maatschappelijk werker heb ik de waarde van samenwerken geleerd. Aan het begin van de opdracht heb ik er bewust voor gekozen om niet aan te sluiten bij een groep sociale en culturele wetenschappers. Omdat ik ervan overtuigd ben dat diversiteit de motor is van het leerproces. Daarom heb ik mijn best gedaan om enkele studenten met verschillende schoolachtergronden te vinden. Het team blijft boven de doopkapel. Mijn gedachten over taalonderwijs en dakloosheid in de context van Brussel ontwikkelden zich organisch voor een andere doelgroep, gedetineerden. Help mee het nieuwste te bouwen, een verpleeghuis te ontwikkelen, te optimaliseren en mijn collega's een fatsoenlijk leven te bieden. Dat is mijn bedoeling. Voor de opdracht wist ik heel weinig van de doelgroep zelf. Ik ken ook uw specifieke behoeften niet. Gelukkig heb je in een zo divers mogelijk team een ​​collega met verstand van zaken als klankbord. Aantekeningen vol gedachten en ideeën.

Geleidelijk groeide de structuur van de groep en kwamen de leden dichterbij. Tijdens de vergadering werden ook kwesties besproken die niet in het document aan bod kwamen. Taken worden openbaar verdeeld. We wisselen online en offline informatie uit en leren van elkaar. De democratische factor is wat ik beschouw als het smeermiddel van een succesvol project. Dat ook gepersonaliseerde, menswaardige zorg voor gedetineerden in een wetsvoorstel aan de orde komt, geeft mij een goed gevoel. Omdat? Nou, ik heb een basis voor mijn idealistische kijk op de wereld. Daarom heeft onze website toekomst. Ik twijfel er niet aan. Je zult me ​​niet horen zeggen dat het project klaar is. Vanuit onze filosofie hebben we ervoor gekozen om gebruikers de site verder te laten ontwikkelen.

Aan het begin van deze cursus vertel ik openhartig over mijn belemmeringen op het gebied van ICT. Ik ben tot nu toe geen expert. Maar dankzij de opdracht die ik leerde googledoc dit forum te gebruiken, ben ik weerbaarder geworden in het gebruik van ICT en software. Ook heb ik me verdiept in gelijkwaardige (en betere) alternatieven voor betaalde producten.

Tot slot wil ik mijn gewaardeerde collega's en organisatoren van deze cursus bedanken. Arbeidsstudie is niet vanzelfsprekend. Maar dankzij zijn empathie kon ik meer groeien in deze taak en een nieuw perspectief krijgen op de wereld van onderwijstechnologie. Kortom, dankzij jou ben ik bewuster en daardoor menselijker geworden.

fiona gebouw.Als toekomstige taaldocent en tevens chiroleider wil ik ook wat meer originele en vrije ideeën uitbouwen. Hoewel we ons richten op Nederlands als tweede taal, heb ik echt mijn plek gevonden in ons project. Bij lesgeven denken mensen vaak aan leerlingen tussen de 6 en 18 jaar, die naar school gaan en aandacht besteden aan hun lessen. Daarom motiveert dit project mij zo. Onze doelgroep was (en is) veel ouder dan 18-jarigen en liep, vergeleken met 'gewone' studenten, afwisselend voor of achter. Ik hoop echt dat deze website, waar we zo hard aan hebben gewerkt, bijdraagt ​​aan de positieve ontwikkeling van (ex-)gedetineerden zodat ze weer deel kunnen uitmaken van de samenleving.

Dankzij de opdrachten leerde ik programma's als Google-doc beter gebruiken, ontdekte ik nieuwe dingen en kon ik ook mijn "kennis" doorgeven. Dit project zette me ook aan het denken over het oorspronkelijke doel van OpenSource en internet: ideeën en informatie verspreiden.

Tot slot wil ik ook het hele team bedanken. Iedereen kan zijn plaats vinden, wat ons project verrijkt. Dit prachtige project had niet zo snel en soepel kunnen verlopen zonder jullie allemaal.

bibliografie[leef ermee]

adviserende banen:

boeken

Europese Commissie (2011). Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: leren, onderwijzen, beoordelen. Europese raad.

Houben, Lies, (2008). Aangepaste hoeken, rolkeuze lesactiviteit, docentenhandleiding, brochure Taal- en Onderwijscentrum KU Leuven.

Lamberts, Miet (et al) (2007) Evaluatie van het Vlaamse integratiebeleid. Hogere School van de Arbeid, Leuven, 47 p.

Vraagsteller, Frederick, (2013). Selectie van educatieve software en websites, presentaties in educatieve technologiecursussen, VUB

Wets, Johan, (2007) Wat is fusie in Vlaanderen? Hogere School van de Arbeid, Leuven, 33 p.

Het internet

fuentehttps://nl.wikibooks.orgWikibooks NL.
Wikilibros NL is onderdeel van de Wikimedia Foundation.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 22/03/2023

Views: 6623

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.