Laws.nl - Reglement - Inburgeringsreglement 2021 (2023)

voorwoord

Gebaseerd opWet inburgering 2021Je wordt gedwongen mee te doen. In deze wet zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van de vorigeWet inburgering. Hiervoor is ook het medisch protocol aangepast. Het verzoek om vrijstelling op medische gronden wordt door de inburgeringsplichtige ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO), waarna een door de minister van Sociale Zaken en Arbeid aangewezen onafhankelijke arts een advies opstelt. Het besluit op basis van deze verklaring wordt genomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO). Waar in dit protocol wordt verwezen naar "hij" of "zijn", kan ook worden gelezen als "zij" of "haar".

Belangrijke wijzigingen van de nieuwe wet hebben betrekking op de invoering van een gedeeltelijke medische vrijstelling en het toekennen van aangepaste examenvoorwaarden, waarvoor de nieuwe wet meer mogelijkheden biedt. De kosten van het medisch rapport worden ook vergoed als aan de inburgeringsplichtige om medische redenen (gedeeltelijke) ontheffing wordt verleend of als gewijzigde keuringsvoorwaarden worden geadviseerd. De medische keuring voor aangepaste keuringsvoorwaarden (zonder verzoek tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling) is gratis. De inburgeringsplichtige dient een aanvraag voor vrijstelling op medische gronden of voor gewijzigde examenvoorwaarden rechtstreeks in bij DUO. Na een medisch onderzoek door de aangewezen huisarts ontvangt DUO een deskundig oordeel en neemt vervolgens een beslissing die wordt gedeeld met de aanvrager en de gemeenschap, zodat de gemeenschap snel kan handelen met betrekking tot de schorsing (indien medische vrijstelling) of voortzetting van de inburgering activiteiten.

Dit protocol is van toepassing op de geneeskundige begeleiding van inburgeringsplichtigen die na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig waren; geldt alleen voor inburgeringsplichtigenWet inburgering 2021. Het naturalisatievereiste geldt voor inburgeringsplichtigen die vóór de inwerkingtreding van deze wet inburgeringsplichtig waren.Wet inburgeringen het bijbehorende protocol voor medisch advies (vglBijlage 4 bij de inburgeringsregeling(oud)). Maar vanaf januari 2022 zijn er ook voor deze doelgroep een aantal wijzigingen in het proces en de vergoeding.

In het huidige systeem stelt de gemeente voor elke inburgeringsplichtige een persoonlijk inburgerings- en participatieplan (PIP) op, waarin één van de drie leerlijnen is opgenomennassEen persoon voldoet aan de inburgeringsplicht als hij heeft voldaan aan de eisen van het in het PIP genoemde leertraject en de aanvullende onderdelen: het traject van de participatieverklaring (PVT) en de module Participatie en Arbeidsmarkt (MAP).1.

Als iemand door een verstandelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking niet aan het naturalisatievereiste kan voldoen, kan ontheffing van het naturalisatievereiste worden aangevraagd. Dit kan een volledige vrijstelling of een gedeeltelijke vrijstelling zijn. De eisen hiervoor zijn wettelijk geregeld. De inburgeringsplicht kan door een door de minister van SZW aangestelde medisch deskundige worden geadviseerd of een belemmering of een beperking zodanig is dat betrokkene niet aan de inburgeringsplicht kan voldoen. Het zijn artsen die zijn ingeschreven in het GRANDE-registerWet op de individuele gezondheidsberoepenmet een maatschappelijke specialisatie + huisarts, indicatiearts + adviseur of verzekeraarsarts en artsen die zijn ingeschreven in het VIA-register en tevens kennis hebben van deIntegratiesgesetz.

Voor een dergelijke verklaring zijn door medisch deskundigen randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd, die in dit protocol zijn vastgelegd. Dit protocol is een bijlage bij een ministeriële regeling; de Inburgeringsverordening 2021, een ontwerp van deWet inburgering 2021en deInburgeringsbesluit 2021. Dit protocol is gebaseerd op het vorige protocol voor systeemgeneeskunde (Wet inburgering) en is oorspronkelijk ontwikkeld in samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de VIA (Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen).

1. Algemeen

1.1. Het protocol

Dit protocol regelt de medische consultatieprocedure als onderdeel van de inburgeringsplicht. Het protocol is van toepassing op inburgeringsplichtigen die een aanvraag voor medische vrijstelling indienen bij DUO, ongeacht hun leertraject en het niveau waarop de taalvaardigheid is verworven. Het protocol heeft zowel betrekking op een verzoek tot vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) als op een verzoek tot wijziging van de examenvoorwaarden.

Het protocol is bedoeld om consistentie in het advies van de medisch deskundige en consistentie in de opbouw van het deskundigenoordeel te bevorderen. Uniformiteit draagt ​​bij aan de gelijke behandeling van gelijke gevallen. Het protocol is ontwikkeld met de wetenschap dat het regelmatig moet worden bijgewerkt. Nieuwe bevindingen en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie, medische technologie, hulpmiddelen en testen kunnen leiden tot een aanpassing van het protocol.

Het protocol heeft een algemeen en een medisch deel. De volgende bijlagen maken deel uit van het protocol:

 • verklarende woordenlijst en afkortingen;

 • het modelformulier dat de medisch deskundige moet gebruiken in zijn medisch rapport in het kader van de inburgeringsplicht; En

 • Een autorisatiemodel voor het opvragen van medische gegevens als onderdeel van de inburgeringsplicht.

1.2. invoering

De rol van de gemeente

In het nieuwe stelsel nemen de gemeenten de regierol op zich bij de uitvoering van de inburgering. Zij zorgen voor brede acceptatie en (advies) over de juiste trajecten in één van de drie leertrajecten en leggen het leertraject vast in het PIP. Voor asielgerechtigden is de gemeente verplicht een inburgeringsaanbod te doen in de leertrajecten en financieren de gemeenten de inburgeringstrajecten. Gezinsmigranten kiezen ervoor om te voldoen aan de eisen van hun aangewezen leertraject en zelf te betalen voor hun collegegeld (de gemeente verstrekt hen PVT en MAP), eventueel met een lening van DUO.

Er zijn drie leerpaden in het systeem:

 • Deelnemers aan het B1-traject doen het inburgeringsexamen op niveau B1. MAP en PVT volgen ook. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om de examens op B2- of A2-niveau te halen.

 • Deelnemers aan het leertraject volgen een taalovergangscursus en leggen taalexamens af op B1- of B2-niveau en doen het KNM-examen (Kennis van de Nederlandse Maatschappij). Het programma dat zij volgen bereidt hen voor op de instroom in het hoger onderwijs. Ze nemen ook deel aan de PVT die door de gemeenschap wordt aangeboden.

 • Op de Z-route worden geen examens afgelegd. Dit traject heeft een aangepast programma voor de doelgroep met een lager leervermogen waarbij de nadruk ligt op zelfstandigheid, activering, participatie en taalverwerving op een lager niveau. Deelnemers aan de Z-route moeten 800 uur taalles volgen (inclusief kennis van de Nederlandse samenleving) en voor statushouders bevat het programma ook een participatiecomponent: 800 uur voor activiteiten gericht op zelfredzaamheid, activering en participatie. (PVT- en MAP-schema's zijn hier ook opgenomen.) Immigrantenfamilieleden die Route Z volgen, hoeven niet te voldoen aan de deelname van 800 uur, maar wel aan PVT en MAP.

deskundige getuigenis

Op verzoek van een inburgeringsplichtige kan DUO namens de betrokkene namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ontheffing verlenen als betrokkene binnen 5 jaar na de aanvraag aantoont dat hij of zij niet kan voldoen aan de inburgeringsplicht door:

 • mentale achteruitgang dat

 • lichamelijke handicap of

 • Geestelijke stoornis.

De belanghebbende dient een overeenkomstige aanvraag in bij DUO en wordt gedagvaard door de onafhankelijk medisch deskundige (niet zijn eigen arts). De onafhankelijk medisch deskundige adviseert DUO. De medisch deskundige kan in twee situaties advies geven:

 • 1.elk verzoek om vrijstelling of gedeeltelijke vrijstelling op medische gronden.

 • 2.bij het aanvragen van gewijzigde toetsvoorwaarden voor een of meer onderdelen van het naturalisatietoets.

De uitslag van een aanvraag volgens 1 (vrijstelling) op grond van een geneeskundige keuring kan er ook toe leiden dat geen vrijstelling wordt verleend, aangezien de keuringen onder gewijzigde keuringsvoorwaarden kunnen worden uitgevoerd.

volledige verzaking

Hieronder wordt de regeling voor ziekteverlof nader toegelichtInburgeringsbesluit 2021(Artikel 2.7) en de inburgeringsverordening (Artikel 2.5In2.7). De artikelen van het besluit en de regeling zijn opgenomen in de punten 1.4 en 1.5 van dit protocol. Als iemand door medische omstandigheden het leren van de taal en de MAP of PVT helemaal niet kan afronden, volgt volledige ontheffing van het naturalisatievereiste.

gedeeltelijk ontslag

Een gedeeltelijke ontheffing kan worden verleend als een naturalisatieplichtige door zijn beperking of functiebeperking bepaalde onderdelen van het leertraject niet kan voltooien. Er kunnen twee varianten zijn:

 • 1. Gedeeltelijke vrijstelling voor bepaalde taalexamens en het KNM-examen in Spoor B1 of Spoor Educatie.

  Er worden lees-, luister-, schrijf-, spreek- en KNM-toetsen afgenomen. Afhankelijk van het leertraject en de inhoud van het PIP worden de taalmodules afgerond op B1-, B2-niveau of, afhankelijk van de beperking, op het lagere A2-niveau. Als iemand door zijn functiebeperking of functiebeperking bepaalde onderdelen van het examen niet kan afleggen, kan voor deze onderdelen een gedeeltelijke vrijstelling worden verleend. In de praktijk zal dit vooral relevant zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking, voor wie niet alle onderdelen van het examen 'toegankelijk' zijn. Zo kan een dove niet de reguliere luistertoets afleggen en een blinde niet de reguliere lees- of schrijftoets. Voor bepaalde onderdelen volgt de ontheffing en andere onderdelen worden overgenomen. Bij een gedeeltelijke vrijstelling voor taaltoetsen moet altijd aan minimaal één taalonderdeel worden voldaan, d.w.z. er vindt altijd taalonderwijs plaats. Soms is het ook mogelijk om aangepaste testen uit te voeren, het is aan de arts om hierover te adviseren.

 • 2. Gedeeltelijke vrijstelling voor het deelnamedeel Route Z.

  Z-Way deelnemers hebben de mogelijkheid van een (gedeeltelijke) vrijstelling voor het participatiegedeelte (de uren besteed aan zelfredzaamheid, activering en participatie zijn niet de uren die onder MAP of PVT vallen). De onafhankelijk aangewezen arts kan adviseren als de voorgeschreven 800 uur door een beperking of belemmering niet gehaald kan worden. Het leren van de taal blijft een essentieel onderdeel van de Z-Way, ook voor mensen met een handicap. Bij een functiebeperking kunnen aanpassingen in het curriculum nodig zijn, maar aangezien er geen taalexamens zijn op de Z-Track wordt er geen gedeeltelijke vrijstelling verleend. De onderdelen MAP en PVT blijven altijd verplichte onderdelen van Route Z. De gemeente maakt hiervoor een programma dat eventueel kan worden aangepast aan eventuele beperkingen.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de eisen zich verhouden tot de mogelijkheid van een gedeeltelijke ontheffing op medische gronden.

Tabel 1 Leertrajecten en verplichtingen en gedeeltelijke vrijstellingsmogelijkheden om medische redenen

Route B1

educatieve weg

Ruta Z

componenten

Taaltoetsen (B1, B2)

Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk (max. 3 van de 4 taaltoetsen)

Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk (max. 3 van de 4 taaltoetsen)

Taaltoets (A2, alleen van toepassing na reductie)

Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk (max. 3 van de 4 taaltoetsen)

Examen KNM

Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Taalveranderingsroute onderwijsroute

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

TVP

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

KAART

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Deel van het idioom Z route incl. KNM

Geen gedeeltelijke vrijstelling mogelijk

Deelname traject Route Z

Gedeeltelijke ontheffing mogelijk MAP en PVT blijven verplicht

Het aantal Z-Path-uren in het PIP kan naar beneden worden bijgesteld voor in aanmerking komende slechthorende of slechtziende personen die vanwege hun handicap ook een revalidatieprogramma volgen. Dit geldt alleen voor Route-Z deelnemers en valt niet onder een ontheffing maar wordt door de gemeente vastgelegd in het PIP. Dit vindt plaats inInburgeringsprogramma.

1.3. Advies

De geraadpleegde medisch deskundige stelt een oordeel op over de toestand van belanghebbende, waarin de medisch deskundige een relatie legt tussen de belemmeringen en beperkingen die voortvloeien uit enerzijds de gezondheidstoestand van belanghebbende en de mogelijkheden van de persoon anderzijds om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Indien het voor de belanghebbende mogelijk is het onderzoek op aangepaste wijze uit te voeren, geeft de medisch deskundige in zijn rapport aan onder welke omstandigheden van het aangepast onderzoek het onderzoek door de belanghebbende kan worden uitgevoerd. Indien betrokkene naar verwachting niet alle onderdelen van het examen of slechts gedeeltelijk kan afleggen, of niet kan slagen voor het deelnameonderdeel aan de Z-Way, geeft de keuringsarts aan welke onderdelen wel en welke niet kunnen worden afgelegd.

Daartoe is in het naturalisatiereglement 2021 een overzicht opgenomen van mogelijke aangepaste examenvoorwaarden. Deze samenvatting staat in contrast met de lijst vanArtikel 3.2 van de Inburgeringsverordening(oud), incompleet. want onder de vorigeWet inburgeringgedeeltelijke vrijstelling was niet mogelijk, veel mensen met bijvoorbeeld een auditieve of visuele beperking werden (geheel) vrijgesteld van de naturalisatieplicht en aangepaste examens voor volledig dove of blinde mensen waren niet verplicht. onder de stroomnassEr zal gekeken moeten worden welke testen op maat nodig zijn naast het al beschikbare maatwerk. Ook verschillen de mogelijkheden van aangepaste examenvoorwaarden voor taalexamens op A2-niveau en voor Nt2-staatsexamens (B1- en B2-niveau). Niet alle aanpassingen zijn op alle niveaus beschikbaar. Als iemand op advies van de keuringsarts een aanval heeft die niet op de aangepaste screeningslijst staat (Artikel 3.6van deze landsverordening) nog examen kunnen doen, wordt in overleg met DUO en zo nodig met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekeken of de aanpassing gemaakt kan worden. DUO overlegt regelmatig met de aangewezen arts. De signalen hiervan kunnen in dit verband worden besproken.

Bij het adviseren over het al dan niet voldoen aan het inburgeringsvereiste weegt de medisch deskundige ook (in het algemeen) mee of iemand lessen mag volgen en kan deelnemen aan de overige verplichte onderdelen van het inburgeringsvereiste. Waar in het protocol sprake is van de “inburgeringsplicht”, wordt ook verwezen naar deelname aan deze lessen en activiteiten.

1.4. Wettelijk kader vrijstelling en gedeeltelijke vrijstelling

Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een verstandelijke beperking kunnen worden vrijgesteld van de inburgeringsplicht door te bewijzen dat zij door deze handicap of handicap blijvend niet in staat zijn om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Bij een gedeeltelijke vrijstelling om medische redenen moet worden aangetoond dat de inburgeringsplichtige door de handicap of beperking niet in staat is om alle voorgeschreven onderdelen van het inburgeringsexamen of het gevolgde leertraject af te ronden. . Dit staat hieronder beschreven in het wettelijk kader.

aankondiging &Wet inburgering 2021

Artikel 5 lid 1 van de Wet inburgering 2021Lee:

Artikel 5. Vrijstelling van de inburgeringsplicht

 • 1. Onze minister ontslaat de inburgeringsplicht geheel of gedeeltelijk van de inburgeringsplicht als hij heeft aangetoond dat hij door een verstandelijke of lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking blijvend of gedeeltelijk aan de inburgeringsplicht kan voldoen.

 • 2. Onze minister ontslaat de inburgeringsplichtige ook van de inburgeringsplicht als het voor de inburgeringsplichtige door bijzondere omstandigheden buiten uw schuld niet of zeer moeilijk is om aan de inburgeringsplicht te voldoen.

 • 3. Voor de behandeling van een verzoek om ontheffing of een medisch advies over ontheffing kunnen de bij ministeriële regeling vastgestelde bedragen worden vastgesteld.

 • 4. Bij besluit van de Raad of bij besluit van de Raad worden de regels voor de toepassing van het eerste lid vastgesteld, derhalve worden telkens de regels voor het aantonen van de handicap en de omstandigheden waaronder de kosten worden gemaakt vergoed. .

 • 5.Bij of krachtens besluit van de Raad kunnen bepalingen ter toepassing van het tweede lid worden gesteld.

aankondiging b.Inburgeringsbesluit 2021

InArtikel 2.7 van het Besluit inburgering 2021esArtikel 5 lid 1 Wet inburgeringhet werkte:

Artikel 2.7. medische vrijstelling

 • 1. In het kader van de aanvraagprocedure voor gehele of gedeeltelijke ontheffing van de inburgeringsplicht wegens geestelijke, lichamelijke of verstandelijke handicap, ingevolge artikel 5, eerste lid, van de wet, heeft Onze Minister een door een bepaalde arts aangewezen arts nodig die geen huisarts is van de inburgeringsplichtige die conform artikel 3 lid 1 van de Wet op de individuele gezondheidsberoepen is ingeschreven in het register om een ​​deskundigenoordeel op te stellen over de inburgeringsplichtige en die de aanvraag om ontheffing ingediend.

 • 2. Gehele of gedeeltelijke ontheffing van de inburgeringsplicht wordt verleend indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat de aard en ernst van de geestelijke of lichamelijke handicap of verstandelijke beperking het vervullen van de inburgeringsplicht of een of meer onderdelen daarvan mogelijk maakt.

 • 3. Gedeeltelijke ontheffing van het naturalisatievereiste wordt alleen verleend als door de belemmering of beperking niet kan worden voldaan aan:

  (Video) Neue Details zum Formel 1-Reglement 2021 (VLOG)

  • A. maximaal drie van de vier onderdelen van de mondelinge en schriftelijke competentietoets minimaal op niveau B1 of de KNM-toets van het inburgeringsexamen;

  • B. maximaal drie van de vier onderdelen van het mondeling en schriftelijk examen op minimaal niveau B1 of het KNM-examen volgens artikel 8 lid 4 van de Wet op het onderwijstraject; of

  • C. het deel participatie van het zelfredzaamheidstraject volgens artikel 3.14 lid 2 sub b), met uitzondering van de activiteiten van het proces van de participatieverklaring en de module arbeidsmarkt en participatie.

 • 4. Indien Onze Minister op grond van het oordeel, bedoeld in het eerste lid, van oordeel is dat de inburgeringsplichtige met goed gevolg kan slagen voor een of meer onderdelen van het inburgeringsexamen of voor een of meer onderdelen van het beroepsopleidingsexamen, bedoeld in het derde lid geldt in testvoorwaarden, die zijn aangepast aan de mogelijkheden van de inburgeringsplichtige, het volgende:

  • A. voor het examen mondelinge en schriftelijke vaardigheden op niveau A2 en het examen kennis van de Nederlandse samenleving wordt bij besluit bepaald om welke aangepaste examenvoorwaarden het gaat; En

  • B. voor het toetsen van de mondelinge en schriftelijke kennis op ten minste niveau B1 wordt het deskundigenrapport volgens lid 1, waarin aan de inburgeringsverantwoordelijke passende, aan de situatie aangepaste examenvoorwaarden worden voorgesteld, toegezonden aan de inburgeringsverantwoordelijke.

 • 5. Onze minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 6. Naast het deskundigenoordeel, bedoeld in het eerste lid, kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld over het verlenen van de ontheffing.

 • 7. Bij ministeriële regeling wordt bepaald onder welke omstandigheden de inburgeringsplichtige een vergoeding krijgt voor de kosten van het deskundigenrapport, bedoeld in het eerste lid.

Naar C. Inburgeringsverordening 2021

InArtikel 2.5(deskundige mening) enArtikel 2.7(Vrijstelling van douanerechten) vanNaturalisatieverordening 2021ondersteunt:

Artikel 2.5. Getuigenis van een medisch deskundige

 • 1. Het deskundigenverslag, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het besluit bevat in ieder geval een oordeel over het al dan niet verlenen of weigeren van gehele of gedeeltelijke ontheffing van de naturalisatieplicht en, in voorkomend geval, een voorstel over de rechthebbenden. aangepaste examenvoorwaarden volgens artikel 3.6.

 • 2. De arts, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het besluit adviseert gehele of gedeeltelijke ontheffing van de inburgeringsplicht indien de inburgeringsplichtige niet binnen vijf jaar verandert met kleine aanpassingen of voor een of meer onderdelen daarvan, en dit is ook niet mogelijk vanwege het voorzien in aangepaste examenvoorwaarden voor een of meer onderdelen van het inburgeringsexamen of een of meer van de examenonderdelen van de leerweg, bedoeld in artikel 2.7, lid 3 b, van het besluit.

 • 3. De arts, bedoeld in artikel 2.7.1 van het besluit, stelt het deskundigenoordeel op volgens het protocol opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2.7. Vrijstelling tarieven

 • 1. De inburgeringsplichtige is voor het onderzoek ten behoeve van het opmaken van het deskundigenoordeel conform artikel 2.5 lid 1 een bedrag van € 225,- verschuldigd.

 • 2. Het in lid 1 bedoelde bedrag wordt aan de inburgeringsplichtige terugbetaald indien het deskundigenoordeel, bedoeld in artikel 2.5 lid 1, adviseert om de gevraagde gehele of gedeeltelijke ontheffing van de inburgeringsplicht al dan niet te verlenen. om deze toe te kennen, verdient het echter aanbeveling dat de inburgeringsverantwoordelijken de examens onder gewijzigde examenvoorwaarden afleggen.

1.5. Examenvoorwaarden aangepast aan het wettelijk kader

Inburgeringsbesluit 2021

InArtikel 3.9 van het Besluit inburgering 2021esArtikel 5 lid 1 Wet inburgeringhet werkte:

Artikel 3.9. Aangepaste examenvoorwaarden

 • 1. Onze Minister kan op zijn verzoek de kandidaat met een verstandelijke of lichamelijke handicap of een verstandelijke beperking in de gelegenheid stellen de examens, bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, af te leggen op een wijze die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden.

 • 2. De inburgeringsplichtige kan kosteloos een deskundig oordeel vragen aan een door Onze Minister aangewezen onafhankelijke arts, ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de individuele gezondheidsberoepen, de arts spreekt de behoefte uit aan aangepaste examenvoorwaarden bij het uitvoeren van één of meerdere onderdelen van het inburgeringsonderzoek en welke effecten eventuele aangepaste examenvoorwaarden kunnen hebben.

 • 3. Bij de aanvraag genoemd in lid 1 overlegt de kandidaat het in lid 2 genoemde rapport, waaruit blijkt dat hij één of meer van de in lid 1 genoemde examens slechts op zodanige wijze kan afleggen dat hij is aangepast aan zijn mogelijkheden.

 • 4. Indien Onze Minister met toepassing van artikel 2.7 heeft bepaald dat de inburgeringsplichtige een of meer van de examens, bedoeld in het eerste lid, slechts kan afleggen op een wijze die past bij de mogelijkheden van die persoon om verplicht in te burgeren, moet de kandidaat bij voormeld onderzoek kennis nemen van het besluit bedoeld in lid 4, onderdeel a van dat artikel.

 • 5. Bij ministeriële regeling worden de toepassingsregels van dit artikel bepaald.

Naturalisatieverordening 2021

InArtikel 3.6van deNaturalisatieverordening 2021ondersteunt:

Artikel 3.6. Aangepaste examenvoorwaarden

De aangepaste examenvoorwaarden, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van het besluit hebben in ieder geval betrekking op:

 • A. testen op een aangepaste locatie;

 • B. verlenging van de examentijd;

 • C. onderbroken testuitvoering;

 • D. Een schedel;

 • mi. examen hulp;

 • F. groot scherm;

 • gram. grote afdruk;

 • H. vergrootglasfunctie;

 • I. typ in plaats van schrijven; En

 • J. lees functie.

1.6. Taken van betrokkene, DUO en medisch deskundige

Als onderdeel vanWet inburgering 2021de inburgeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor het tijdig nakomen van de inburgeringsplicht. Ze wordt begeleid door de gemeenschap. Gemeenten stellen een PIP op met één van de drie leerlijnen. De inburgeringsplichtige kan op eigen verzoek (volgensArtikel 5 van de Wet inburgering 2021) door de DUO vanwege een verstandelijke, lichamelijke of geestelijke handicap geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht, zodat de inburgeringsplichtige binnen vijf jaar na de verplichting om ontheffing aan te vragen als onbekwaam moet worden aangemerkt de naturalisatieplicht.

De belanghebbende dient een overeenkomstige aanvraag in bij DUO. DUO beslist op deze aanvraag op basis van een oordeel van een medisch deskundige over de betrokkene. Dit medisch rapport wordt op verzoek van de inburgeringsplichtige opgesteld door de medisch deskundige in opdracht van DUO. De medisch deskundige moet een onafhankelijke arts zijn die niet de behandelend arts van de belanghebbende is en die is ingeschreven in het GRANDE-registerWet op de individuele gezondheidsberoepen. De keuringsarts dient op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving over het naturalisatievereiste en het naturalisatieonderzoek, alsmede de eventueel gewijzigde examenvoorwaarden. Daarnaast kan DUO aanvullende eisen stellen aan de medisch deskundige, bijvoorbeeld ten aanzien van de opleiding.

De inburgeringsplichtige moet bij DUO verschijnen met een verzoek om ontheffing op medische gronden of met een verzoek om aanpassing van de examenvoorwaarden wegens een belemmering of een beperking. DUO neemt de aanvraag in behandeling, incasseert de kosten en stuurt de aanvraag door naar deze door DUO aangewezen medisch deskundige. De medisch deskundige stelt dan vast of er sprake is van een verstandelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking die de kandidaat in staat stelt of belemmert om binnen een periode van vijf jaar aan de inburgeringsplicht te voldoen. De medisch deskundige kan ook adviseren of aangepaste examenvoorwaarden nodig zijn als de onderdelen van het inburgeringsexamen of de mondelinge en schriftelijke vaardigheden of KNM in het onderwijstraject worden gevolgd.

De aangewezen consulent informeert (volgensArtikel 2.7 lid 1 van het Besluit inburgering 2021) het deskundigenrapport bij DUO, waarna DUO binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op grond van artikel 2.7, vijfde lid, van het Besluit inburgering 2021 neemt, dat wordt betekend aan de aanvrager en (volgensArtikel 9.1, derde lid en letter c van het Besluit inburgering 2021) het gemeentehuis. Aan het medisch rapport is geen geldigheidsduur verbonden. Bij de aanvraag bij DUO en de verdere stappen dient de belanghebbende rekening te houden met de inburgeringstermijn en dit proces tijdig te starten. DUO heeft de bewijsplicht (volgensKunst. 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht), maar wordt niet meegenomen in de beoordeling van de inhoud van het (medische) rapport. De controleplicht houdt in dat DUO ervoor moet zorgen dat de formulieren volledig en juist zijn en dat de onderzoeken zorgvuldig worden uitgevoerd.

korte procedure

Een verkorte procedure kan volstaan ​​als reeds een deskundigenoordeel kan worden opgesteld op basis van de bij de aanvraag van het medisch deskundigenoordeel overgelegde medische stukken. Dit betekent dat het naar het oordeel van de medisch deskundige duidelijk is dat betrokkene de inburgeringsplicht of delen daarvan niet kan nakomen of dat de inburgeringsplichtige aangepaste onderzoeken nodig heeft. Betrokkene hoeft dan niet persoonlijk (afzonderlijk) door de medisch deskundige gezien te worden. In niet voor de hand liggende situaties is het gebruikelijk dat de medisch deskundige tijdens kantooruren de belanghebbende persoonlijk uitnodigt. De verdere procedure (verkort of regulier) is ter beoordeling van de medisch deskundige die het rapport opstelt.

1.7. Duur en interpretatie van de term "permanent"

Aangezien de vrijstelling is gebaseerd op een substantiële belemmering of beperking gedurende de gehele periode waarop de naturalisatieplicht is gebaseerdWet inburgering 2021bestaat, relevant is en ook op elk moment in de periode kan voorkomen, is de termijn waarbinnen een aanvraag voor een medische ontheffing moet worden ingediend niet geregeld. De aanvraag kan dus worden gedaan aan het begin, tijdens of aan het einde van de periode waarin aan de naturalisatieplicht moet worden voldaan.

De medisch deskundige adviseert of de aanvrager binnen een termijn van vijf jaar na het verzoek om ontheffing aan de naturalisatieplicht kan voldoen. gerelateerd aanArtikel 2.7 lid 2 van het Besluit inburgeringde inburgeringsplicht geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen als op grond van de aard en de ernst van de belemmering of beperking redelijkerwijs moet worden verwacht dat de inburgeringsplicht niet binnen vijf jaar kan worden nagekomen. Deze periode van vijf jaar wordt gerekend vanaf het moment dat het advies is aangevraagd.

Indien betrokkene door een verstandelijke, lichamelijke of geestelijke handicap niet binnen vijf jaar aan de naturalisatieplicht zal kunnen voldoen en een gedeeltelijke vrijstelling op medische gronden of gewijzigde examenvoorwaarden zinloos zijn, wordt het bestaan ​​van een gewichtige reden vermoed vrijgesteld te zijn .

1.8. Bezwaar en Beroep

Ontheffingsverklaring volgens de Wet inburgering 2021

De inburgeringsplichtige kan binnen zes weken in beroep gaan tegen een besluit van DUO. De belanghebbende wordt in de beschikking van DUO op deze mogelijkheid gewezen.

De afdeling Bezwaar en Beroep van DUO is verantwoordelijk voor de behandeling van het beroep volgens de regels in deAlgemeen bestuursrecht. Bij een afwijzende beslissing op bezwaar kan de inburgeringsplichtige een klacht indienen bij de bestuursrechter. In het afwijzende bezwaarschrift wordt de belanghebbende op deze mogelijkheid gewezen.

1.9. examens

De vereiste mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid zijn in deWet inburgering 2021ingesteld op niveau B1. Niet iedereen zal dit niveau binnen de gestelde tijd kunnen bereiken. Daarom is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de examens op A2-niveau af te leggen op het B1-traject. Daarnaast kunnen laaggeschoolden de Z-weg volgen en zo voldoen aan de inburgeringsplicht. Pad Z beoogt de doelgroep die na aantoonbare inspanning in het vorige systeem is gekomen (zonder A2-niveau te hebben bereikt) beter te ondersteunen op een manier die past bij een lager leervermogen. In Pad Z hoeven deelnemers geen examens af te leggen. Overigens is het ook mogelijk dat inburgeraars een hoger niveau dan B1 aankunnen, zodat de gemeenten met inburgeraars afspreken dat de examens op B2-niveau worden afgenomen.

Het taalniveau B1 is in het ERK als volgt geformuleerd2:

U kunt de hoofdlijnen begrijpen van duidelijke standaardteksten over vertrouwde onderwerpen uit werk, school en vrije tijd. U kunt de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen wanneer u reist in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan eenvoudige tekst produceren over een bekend onderwerp of over een persoonlijk belang. Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en meningen en plannen kort onderbouwen en toelichten.

Het taalniveau A2 is in het ERK als volgt geformuleerd3

(Video) Alle Details zum neuen Reglement - Formel 1 2021 (Talk)

Kan zinnen en veelgebruikte uitdrukkingen begrijpen die betrekking hebben op zaken die van direct belang zijn (bijv. persoonlijke informatie, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). U kunt communiceren over eenvoudige, alledaagse taken die eenvoudige, directe uitwisselingen over vertrouwde, alledaagse onderwerpen vereisen. U kunt aspecten van uw eigen omgeving, uw directe omgeving en problemen van directe noodzaak in eenvoudige bewoordingen beschrijven.

Het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid is verantwoordelijk voor taaltoetsen op A2- en KNM-niveau. De Raad voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de staatsexamens Nt2 (niveau B1 en B2). Alle testen worden uitgevoerd door DUO.

Duur van de examenonderdelen:

– Spreken (niveau A2, B1 of B2)

(ca. 30 Minuten)

Hoorcollege (Nivel A2, B1 of B2)

(50 minuten netto)

– Horen (niveau A2, B1 of B2)

(45 minuten netto)

– Schrijven (niveau A2, B1 of B2)

(35 minuten netto)

- Kennis van de Nederlandse Samenleving

(45 minuten netto)

De totale tijd die nodig is voor het examen, inclusief de 15 minuten instructie per examen, is 320 minuten. In sommige gevallen (A2- en KNM-niveau) kan de kandidaat desgewenst meerdere onderdelen op één dag volgen.

Niveau B1 en B2:De verschillende onderdelen van het examen worden als volgt afgelegd:

 • Het sprekende gedeelte van de toets wordt op de computer opgeslagen. De kandidaat luistert via een koptelefoon naar de tekst en leest de opdrachten op het scherm. Spreek de antwoorden in een microfoon.

 • Het leesgedeelte van de toets wordt op de computer afgenomen. De kandidaat ontvangt een boekje met de teksten. De kandidaat leest de vragen en mogelijke antwoorden op zijn scherm. Kies het juiste antwoord door erop te klikken met de computermuis.

 • Het luistergedeelte van het examen wordt afgenomen op de computer. De testkandidaat hoort via een koptelefoon tekstfragmenten en wordt daarnaar gevraagd. Vragen en mogelijke antwoorden worden op het scherm weergegeven. Kies het juiste antwoord door erop te klikken met de computermuis.

 • Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt op de computer opgeslagen. Schrijfvaardigheid wordt getest door zinnen af ​​te maken en korte en middellange taken uit te voeren. De taken verschijnen op het scherm en de kandidaat schrijft zijn tekst.

Niveau A2 en KNM: De verschillende onderdelen van het examen worden als volgt afgelegd:

 • Het sprekende gedeelte van de toets wordt op de computer opgeslagen. De kandidaat kijkt en luistert naar een videoclip via een koptelefoon. Hij moet vragen beantwoorden en zinnen afmaken, en hij spreekt de antwoorden in een microfoon in. Bij meerkeuzevragen selecteert de kandidaat het juiste (gesproken) antwoord door er met de computermuis op te klikken.

 • Het leesgedeelte van de toets wordt op de computer afgenomen. Leesvaardigheid wordt getoetst aan de hand van meerkeuzevragen. De testkandidaat leest tekst op het scherm en wordt daarnaar gevraagd. Kies het juiste antwoord door erop te klikken met de computermuis.

 • Het luistergedeelte van het examen wordt afgenomen op de computer. Luistervaardigheid wordt getoetst aan de hand van meerkeuzevragen. De testkandidaat hoort via een koptelefoon tekstfragmenten en wordt daarnaar gevraagd. Mogelijke antwoorden worden ook op het scherm weergegeven. Kies het juiste antwoord door erop te klikken met de computermuis.

 • Het schriftelijke gedeelte van het examen wordt op papier afgenomen. De schrijfvaardigheid wordt getoetst door het invullen van formulieren en korte schrijfopdrachten. Aan het begin van het examenonderdeel ontvangt de kandidaat een boekje met de vragen/opgaven. De kandidaat moet de antwoorden in hetzelfde notitieboekje schrijven.

 • Het deel van de kennistoets over de Nederlandse samenleving wordt afgenomen op de computer. Dit wordt getoetst aan de hand van meerkeuzevragen. De examinandus krijgt videoclips te zien en leest de vragen op het scherm en luistert er ook naar via een headset. Kies het juiste antwoord door erop te klikken met de computermuis.

de examens afleggen

Los exámenes se toman en DUO en uno de los lugares de exams en Amsterdam, Rotterdam, Rijswijk, Eindhoven, Utrecht y Zwolle.

Aangepaste examenvoorwaarden

De kandidaat die door een belemmering of beperking niet op de gebruikelijke wijze het naturalisatie-examen kan afleggen, kan DUO in de gelegenheid stellen de examens af te leggen op een op zijn belemmering of beperking toegesneden wijze. De aangepaste examenvoorwaarden die DUO in ieder geval kan bieden, staan ​​beschreven in 2.6. dit protocol. Als uit de verklaring van de medisch deskundige een andere wenselijke fit blijkt, wordt in overleg met DUO gekeken of hieraan kan worden voldaan. Soms worden adaptieve examens op een andere locatie afgenomen dan reguliere examens vanwege de behoefte aan specifieke apparatuur en/of ervaring. Het is ook mogelijk om op basis van een medisch specialistisch oordeel het examen af ​​te leggen in een aangepaste ruimte op de reguliere examenlocaties.

2. Medisch Protocol

2.1. concepten

 • Verstoring:een vermindering of afwijking in een somatische, psychologische of anatomische structuur of functie.

 • Grens:een verminderd of afwezig vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren op een manier die vergelijkbaar is met die van gezonde mensen.

 • hindernis:een kwalitatief of kwantitatief verlies van het vermogen van een persoon om activiteiten uit te voeren of zich te gedragen passend bij hun leeftijd, geslacht en fysieke en sociaal-culturele omgeving.

2.2. Over het algemeen

Dit medisch protocol geeft aanwijzingen, richtlijnen en feiten voor medische professionals om gezond verstand en gedegen advies te kunnen geven in het kader van een aanvraag tot (gehele of gedeeltelijke) ontheffing van de inburgeringsplicht door middel van anamnese en lichamelijk onderzoek of om advies in te winnen over aangepaste onderzoeksvoorwaarden.

De medisch deskundige kan tot de conclusie komen dat betrokkene, ondanks de mogelijkheid van gedeeltelijke vrijstelling of gewijzigde examenregeling, door ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen niet binnen vijf jaar aan de naturalisatieplicht kan voldoen. Bij de beoordeling hoort ook het voorbereidingstraject voor het afleggen van de naturalisatietoets. Als de betrokkene zonder kleine aanpassingen aan dit voorbereidende proces zakt voor de burgerschapstest, moet hij worden ontslagen. Indien de aanpassingen in het voorbereidingsproces gering zijn, is dit geen reden voor vrijstelling.

Voor deelname aan het voorbereidend college moeten dezelfde vaardigheden van belang zijn als voor het behalen van de naturalisatietoets. Als er kleine aanpassingen nodig zijn om het voorbereidingsproces te voltooien, zal de medisch deskundige dit aangeven in het consult.

Naast het protocol gelden ook de door de KNMG vastgestelde gedragsregels voor artsen, evenals actuele inzichten in de praktijk van de medische advisering (sociaal + gezondheidsartsen, indicatie + advies artsen, VIA register artsen en verzekeringsartsen). Zo wordt het onderzoek door de arts-specialist zo uitgevoerd dat de betrokkene zo min mogelijk wordt belast. Van lichamelijk onderzoek kan worden afgezien als de keuringsarts op grond van de anamnese voldoende overtuigd is van zijn mening. Daarnaast wordt rekening gehouden met de reeds beschikbare informatie uit de behandelsector en wordt, indien nodig, met uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende nadere informatie ingewonnen bij de arts. De specialist zal (verdere) medicalisering zoveel mogelijk vermijden.

23. Grenzen

Er zijn veel verschillende medische aandoeningen die kunnen leiden tot beperkingen en beperkingen die invloed kunnen hebben op de stem en/of taal, het gezichtsvermogen, het gehoor, de motorische vaardigheden en/of de cognitieve functie. De aard en de ernst van de stoornissen en beperkingen moeten altijd objectief worden beoordeeld door de medisch deskundige. Het rapport licht toe waarom deze verstoringen en beperkingen belemmeringen vormen en kan aanbevelen om geheel of gedeeltelijk te ontheffing van de inburgeringsplicht als maximaal drie van de vier taalonderdelen of KNM van het inburgeringsexamen niet behaald kunnen worden. afgerond, maximaal drie van de vier mondelinge en schriftelijke bekwaamheidstoetsen of KNM in het onderwijstraject of het participatiegedeelte van de Z-Weg alsmede een advies voor aangepaste examenvoorwaarden gerechtvaardigd is.

2.4. Geschiedenis en lichamelijk onderzoek

De medisch deskundige moet tot het oordeel komen dat de kandidaat niet of gedeeltelijk in staat en/of met aanpassingen kan voldoen aan de inburgeringsplicht via één van de drie leerwegen van het systeem. Hieronder staan ​​vragen die kunnen worden gebruikt bij gerichte anamnese. Deze vragen zijn niet definitief. De specifieke vragen verschillen per betrokkene.

invoering

Waarom nu de vrijstelling/aangepaste exameneisen aanvragen?

Speciaal

Om de subjectieve beperking te bepalen:

 • Wat is volgens jou de oorzaak van het obstakel?

 • Hoe gaat de persoon om in het dagelijks leven?

 • Welke problemen/belemmeringen heeft betrokkene door een stoornis of beperking?

Om de beperkingen te objectiveren:

 • Hoe lang heeft de getroffen persoon de stoornis of beperking al?

 • Wat is de medische geschiedenis?

 • Wat is drugsgebruik?

 • Is de stoornis/handicap blijvend?

 • Wanneer en door welke arts is de oorzaak vastgesteld?

 • Wordt de persoon behandeld voor de aandoening of handicap?

 • Welke hulpmiddelen worden er gebruikt (brillen, vergrootglazen, gehoorapparaten etc.)?

 • Welke opleiding heeft betrokkene gevolgd (wanneer, waar, diploma)?

 • Welke werkzaamheden werden of worden verricht voor/na de ziekte?

Beoordeel beperkingen en obstakels.

Welke beperkingen ervaart de betrokkene met betrekking tot:

 • bij:beoordeling van de mate van verlies van gezichtsvermogen;

  Hiervoor kan een schermvoorbeeld worden gebruikt, dat de belanghebbende moet kunnen lezen. Kent iemand braille?

 • Gehoord: beoordeling van de mate van gehoorverlies;

  Gebruikt de persoon in kwestie een gehoorapparaat? Beoordeling van de normale spraakverstaanbaarheid tijdens kantooruren. Wordt gebarentaal aangeleerd?

 • Netwerk: beschrijving waaruit taalproblemen bestaan;

  Is het mogelijk om een ​​gesprek te voeren waarin beide mensen elkaar kunnen begrijpen? Is er een spraakaudiogram gemaakt, zijn er articulatieproblemen, is er sprake van stotteren (kunnen er problemen zijn met de spraakcomputer)?

 • Motorische vaardigheden voor computerbediening en schrijfvaardigheid.: beschrijving van bewegingsproblemen; Is het mogelijk om muis en toetsenbord te bedienen, pen en papier te gebruiken? Zijn er problemen met aangrenzende stoelen? Zo ja, kan een pauze halverwege dit oplossen? Zijn er andere motorische problemen gerelateerd aan het computerexamen?

 • Tekst-/afbeeldingsbegrip:beschrijving van problemen met tekst/beeldbegrip;

  Is het mogelijk om tekst en afbeeldingen duidelijk te zien op een scherm?

  (Video) Viel Frust um das neue Reglement ab 2021 – Formel 1 Zukunft (Talk)

  Heeft de prospect een dyslexieverklaring?

 • Geestelijke stoornis: Beschrijving verstandelijke beperking;

  Woont de getroffene zelfstandig of voert hij een huishouden, woont hij in een passende voorziening, heeft hij een (bijzondere) school doorlopen, waar heeft de getroffene hulp nodig, kan hij redelijk praten, heeft hij een IQ-test ondergaan?

 • psychische stoornis: omschrijving storing;

  Woont betrokkene zelfstandig of voert een huishouden, is verblijf in een woning geïndiceerd, kan betrokkene goed communiceren?

2.5. wegen en scoren

Standaarden voor het beoordelen en voorspellen van beperkingen

Naast stoornissen en stoornissen die van blijvende aard zijn, zijn er stoornissen en stoornissen die tijdelijk zijn. Het is van belang vast te stellen binnen welke termijn zo'n verbetering zich voordoet, waarna iemand aan de inburgeringsplicht kan voldoen. Daarbij wordt ook meegewogen in hoeverre voorzorgsmaatregelen of andere oplossingen kunnen worden getroffen om de beperking te compenseren. In sommige gevallen is behandeling en/of hulp nodig om beter te worden. Hierbij wordt uitsluitend uitgegaan van veelgebruikte behandelingen en/of hulpmiddelen. Van betrokkene kan geen bovenmatige inspanning worden verlangd ten aanzien van (medische) behandeling.

Er zijn situaties waarin de prognose niet helemaal duidelijk is, bijvoorbeeld wanneer een ziekte in korte tijd sterk kan verbeteren of verslechteren. In dat geval kan de medisch deskundige, met instemming van de betrokkene, besluiten het oordeel van de medisch deskundige eenmalig voor maximaal drie maanden achterwege te laten. De bevestiging van het oordeel van de deskundige, de opschorting van het oordeel, is alleen mogelijk indien de medisch deskundige dit redelijkerwijs nodig acht en kan verantwoorden.

Het oordeel van de medisch deskundige gaat niet primair over een diagnose met de daarbij behorende prognose. Afhankelijk van de stoornissen, stoornissen en beperkingen stelt de medisch deskundige een oordeel op over de mogelijkheid of niet-naleving van de inclusieplicht via één van de drie leerlijnen van het systeem. Zoals hierboven uitgelegd, gaat het om de veroordeling van de medisch deskundige.

2.6. Bijzondere examenvoorwaarden

Personen met een handicap of handicap kunnen in bepaalde gevallen regulier examens afleggen onder aangepaste examenvoorwaarden of examenversies op maat maken. Uitgangspunt is dat de test onder dezelfde omstandigheden en zoveel mogelijk met dezelfde normen wordt uitgevoerd. De volgende aangepaste examenvoorwaarden zijn beschikbaar, maar niet voor alle taalniveaus (de lijst is niet uitputtend):

 • A. aangepaste locatie

  Het examen wordt afgenomen op een andere locatie dan de standaard examenlocatie (bijvoorbeeld een Visio-winkel, ziekenhuis of ander 'gebouwtype'). Het is belangrijk om te erkennen dat de concrete technische mogelijkheden ter plaatse moeten overeenkomen met de eisen van de digitale toetsen. Het examen kan ook worden afgelegd in een ander examenlokaal dan het standaard examenlokaal (separaat examenlokaal). Deze voorziening is standaard aanwezig op examenlocaties van DUO.

 • B. Verlenging van de examentijd

  De kandidaat kan, indien mogelijk, meer tijd nemen voor het afleggen van het examen. Dit kan voor de toetsonderdelen kennis over de Nederlandse samenleving, lezen, luisteren, spreken en schrijven.

 • C. Gebroken testbeheer

  Tijdens de examenonderdelen kan de kandidaat pauzes nemen. Dit kan voor de toetsonderdelen kennis over de Nederlandse samenleving, lezen, luisteren, spreken en schrijven.

 • D. aangepaste programmering

  Zo wordt de kandidaat aan het begin of einde van de dag ingepland, krijgt hij meer tijd tussen examensessies en wordt hij gescheiden gehouden van andere kandidaten. Dit is mogelijk voor alle examens. Het strakke schema kan ertoe leiden dat de kandidaat niet alle examens in een dag of twee kan afronden.

 • mi. examen hulp

  Een door DUO aangewezen medewerker of surveillant van DUO om de kandidaat te assisteren bij het examen. Voorbeelden hiervan zijn inloghulp, muisklik, koptelefoon opzetten en persoonlijk advies. Dit is mogelijk voor alle examens.

 • F. Groot scherm

  De kandidaat kan het examen afleggen achter een scherm dat groter is dan de standaard. Dit geldt alleen voor de onderdelen kennis over de Nederlandse samenleving, lezen, luisteren en spreken van de toets. Het standaardscherm is 15 of 17 inch.

 • gram. grote afdruk

  De papieren versie kan worden uitgebreid met het schriftelijke deel van het examen.

 • H. vergrootglas functie

  Voor de examenonderdelen "Kennis over de Nederlandse samenleving", "Lezen", "Luisteren" en "Spreken" kan met een standaard Windows-functie een deel van een scherm worden vergroot met een vergrootglas. Deze instelling maakt het gebruik van 2 monitoren mogelijk.

 • I. schrijven in plaats van typen

  Voor het schriftelijke deel van het examen kan de kandidaat het examen afleggen met een (normaal) toetsenbord en beeldscherm. Dit in plaats van het gebruikelijke tekenen met potlood op papier.

 • J. lees functie

  In dit geval laat de kandidaat de tekst op het scherm voorlezen via een koptelefoon. Dit geldt alleen voor de toetsonderdelen 'kennis van de Nederlandse samenleving', 'lezen' en 'luisteren'.

 • k. Braille-versie

  Het is momenteel mogelijk om het staatsexamen NT2 in braille af te leggen.

 • van Spraakperceptietest (liplezen)

  Op dit moment is het mogelijk om het onderdeel luistervaardigheid van het staatsexamen Nt2 af te leggen met behulp van spraakwaarneming (liplezen).

De genoemde mogelijkheden voor de aangepaste examens op niveau A2 zijn hieronder samengevat:

Leer A2

Escuchar A2

schrijf A2

Habla A2

Kennis van de Nederlandse Samenleving

een aangepaste locatie

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

B. Verlenging van de examenperiode

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

C. Onderbroken onderzoek

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

D. Aangepaste programmering

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

is. Test

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

F. groot scherm

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

Gram Grote Letters (Papier)

nvt

nvt

mogelijk

Mogelijk (alleen instructies)

nvt

H. Vergrootglasfunctie

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

Ja schrijven in plaats van schrijven

nvt

nvt

mogelijk

nvt

nvt

J. Leesfunctie

mogelijk

mogelijk

onmogelijk

nvt

mogelijk

k. Braille

Onmogelijk

Onmogelijk

Onmogelijk

Onmogelijk

Onmogelijk

Het CvTE is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de Nt2-staatstoetsen op niveau B1 en B2. Ook DUO voert deze testen uit. Instellingen zijn mogelijk voor:

lees B1

Luister naar B1

schrijf B1

Spreek B1

B2

een aangepaste locatie

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

idem

B. Verlenging van de examenperiode

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

idem

C. Onderbroken onderzoek

mogelijk

mogelijk

mogelijk

onmogelijk

idem

D. Aangepaste programmering

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

idem

is. Test

F. Grote afbeelding/vergrote tekst

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

idem

Gram Grote Letters (Papier)

Mogelijk

mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

mogelijk

H. Vergrootglasfunctie

Deze lus

Deze lus

Deze lus

Deze lus

Deze lus

Ja schrijven in plaats van typen

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

Mogelijk

idem

J. Leesfunctie

NEEmogelijk

NEEmogelijk

NEEmogelijk

mogelijk

NEEmogelijk

k. Braille

mogelijk

mogelijk

mogelijk

mogelijk

idem

I Spraaklezen (liplezen)

-

mogelijk

-

-

Luister gewoon

Bijlage 1. Medisch rapport voor het dossier

Woordenlijst en lijst met afkortingen

 • Getroffen persoon:De persoon die verplicht is in te burgeren in de context van deWet inburgering 2021.

 • Route B1:Een van de drie leertrajecten van het systeem. Deelnemers doen de taalexamens en het KNM-examen en moeten de onderdelen MAP en PVT afronden

 • naturalisatietoets:Centrale onderzoeken die worden uitgevoerd om te voldoen aan de naturalisatieplicht via het traject B1. Taaltoetsen (lezen, luisteren, schrijven en spreken) worden afgenomen op taalniveau A2, B1 of B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Talen en een toets kennis van de Nederlandse samenleving (KNM).

 • CVTE:College voor toetsen en examens. Het CvTE is verantwoordelijk voor de Nt2 Staatsexamens op B1 en B2 niveau.

 • DUO:Educatieve Implementatie Dienst

 • KNM:Onderdeel van de naturalisatie-eis: kennis van de Nederlandse samenleving

 • Bestand:een deel van het examen lezen

 • Escuchar:luister naar het examen

 • educatieve weg:Een van de drie leertrajecten van het systeem. Deelnemers volgen een taalovergangsprogramma gericht op instroom in het hoger onderwijs. Deelnemers doen het Nt2-examen op B1- of B2-niveau en het KNM-examen. Daarnaast doen zij in het kader van het taalbrugprogramma onderdelen waarvoor geen kernexamens zijn en die moeten voldoen aan het PVT.

 • NUGGET:Inburgeringsplan en persoonlijke inspraak. Dit plan wordt door de community gemaakt na brede consensus en bevat het leerpad dat iemand gaat volgen. Ook wijzigingen in het leertraject en de eventuele reductie naar examens op A2-niveau in het B1-traject worden in het PIP meegenomen.

 • Schrijven:schrijf een deel van het examen

 • Spreken:sprekend onderdeel van het examen

 • taalniveau:Het inburgeringsexamen voor het onderdeel Nederlands als tweede taal (Nt2) wordt afgelegd op verschillende niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen.

 • WISCONSIN: Wet inburgering 2021

 • Afstand Z:Een van de drie leertrajecten van het systeem. De Z-Way richt zich op zelfstandigheid, taal, activering en participatie. Weg Z is gericht op mensen met een laag leervermogen die inburgeringsplichtig zijn. Om aan de inburgeringsplicht te voldoen hoeven Z-Track deelnemers geen examens af te leggen, maar nemen ze deel aan 800 uur taaltraining (incl. KNM) en 800 uur deelname (incl. MAP en PVT).

Bijlage 2. Bij het voorbeelddossier van het medisch rapport

deskundige getuigenis

Wet inburgeringvrijstelling

voorpagina

naam en adresgegevens

(Video) Mehr Einheitsteile: Neue Infos zum Formel-1-Reglement 2021 (Talk)

klantnaam

:

..

ADRES

:

..

PC / residentie

:

..

geboortedatum

:

..

telefoonnummer

:

..

verblijfsdocument

:

..

westen

:

..

functie

:

..

datum verslag

:

..

onderzoeksactiviteit

 • De dossiercontrole vond plaats op DATE

 • Het onderzoek vond plaats op DATE

 • De cliënt heeft tijdens het onderzoek relevante medische informatie verstrekt.

  • NAAM, BEROEPS EN DATUM

  • NAAM, BEROEPS EN DATUM

 • De informatie is afkomstig van NAAM, FUNCTIE EN DATUM

 • Het consult heeft telefonisch plaatsgevonden met NAAM, FUNCTIE EN DATUM

Opleiding

Aan de opdrachtgever zijn het type assessment en de status van de melding toegelicht.

De klant is geïnformeerd over de rechten op informatie, correctie en blokkering.

Bijgevoegde documenten:

 • Kopie verblijfsdocument

Getuigenis van een medisch deskundige

Veroorzaakt

De opdrachtgever heeft bij DUO een aanvraag ingediend voor ontheffing van de naturalisatieplicht voor ..... (DIT KAN WORDEN VERKREGEN VIA DE APP)

vragen

Kan de belanghebbende om medische redenen geschikt worden geacht om gedurende een periode van 5 jaar binnen één van de drie leerlijnen te voldoen aan de inburgeringsplicht?

Diploma

Om medische redenen wordt ervan uitgegaan dat de belanghebbende de inburgeringsplicht al dan niet binnen 5 jaar via een van de drie leerlijnen kan vervullen.

Het resultaat is een INTELLIGENTE PSYCHIATRISCHE LICHAMELIJKE stoornis

 • JA/NEE er kan worden bevestigd dat "er geen bruikbare opties zijn".

 • JA/NEE kan gesteld worden dat deze beperkingen niet binnen 5 jaar voldoende beïnvloed kunnen worden door behandeling of aangepaste testcondities

Reflectie (uitwerking van de belangrijkste argumenten)

MAARmen kan zeggen dat er geen bruikbare mogelijkheden zijn

Onderzoek heeft uitgewezen (NEE) liet dat zien

 • Betrokkene heeft een verlengd verblijf in een ziekenhuis/instelling (anders dan een instelling waar geesteszieke delinquenten door de staat worden verzorgd)

 • Betrokkene is bedlegerig.

 • Betrokkene is voor het verrichten van dagelijkse levensverrichtingen dermate afhankelijk dat hij lichamelijk niet zelfredzaam is

 • Als gevolg van een ernstige psychische stoornis functioneert de getroffene niet of zo minimaal in zijn zelfzorg, in zijn directe omgeving en in zijn sociale contacten, waaronder zijn werkrelaties, dat hij psychisch niet zelfredzaam is. .

MAARgesteld kan worden dat deze beperkingen binnen 5 jaar niet voldoende kunnen worden beïnvloed door behandeling of door het nemen van oplossingen/voorzorgsmaatregelen.

 • De aandoening in kwestie is behandelbaar en(uit literatuur/gids)Deze behandeling zal naar verwachting resulteren in...(Upgraden? Deadline?)

 • Er zijn blijvende belemmeringen door een blijvende storing, maar met (naam van de oplossingen/maatregelen) kunnen de belemmeringen voor vervolgopleidingen en examens voldoende worden opgevangen.

klant antwoord

De opdrachtgever is tijdens het consult geïnformeerd over de strekking van de adviezen van de experts en kan zich daarmee verenigen en wijst erop dat hij geen gebruik zal maken van het recht op inzage, correctie en blokkering voordat de rapportage aan DUO is verzonden.

De opdrachtgever is tijdens het consult gewezen op het belang van de deskundigenverklaring en kan er al dan niet mee instemmen. (met negatief advies)

De opdrachtgever is schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige. (na ontvangst van informatie en bij negatief advies)

Naam arts, datum

Bedrijf

Bijlage 3. Bij het volmachtformulier voor het medisch rapport van de arts zelf

vanwege het verstrekken van medische informatie

Persoonlijke informatie:

Naam:

_____________________________

ADRES:

_____________________________

Residentie:

_____________________________

Geboortedatum:

_____________________________

BSN:

_____________________________

Evalueren:

Aanvraag (gehele of gedeeltelijke) ontheffing van de naturalisatieplicht / aanvraag gewijzigd examenreglement

Wilt u een arts beoordelen:

Vraag de arts om medische informatie over de cliënt te verstrekken.

Data Processor:

Naam:

_____________________________

ADRES:

_____________________________

Functie:

_____________________________

De beoordelend arts heeft de gegevens nodig voor de raadpleging in het kader van deWet inburgering 2021. Dit advies wordt aan de klant ter beschikking gesteld en de klant zorgt ervoor dat het advies naar de beslisser (DUO) wordt gestuurd.

Vragen:

Bedrijf

Ik ga akkoord met de overdracht van gegevens door de twee bovengenoemde artsen, op voorwaarde dat ze niet voor iets anders worden gebruikt dan het beoogde doel.

Naam

gegeven

Bedrijf¹

¹ Of handtekening van wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing)

Videos

1. Nieuwe DRONE-regels: dit moet je doen om LEGAAL te vliegen
(Bright)
2. Nielson - Spelregels | Beste Zangers 2022
(AVROTROS)
3. Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering | Financieel ontzorgen
(Ministerie van SZW)
4. Formel 1 Regeln 2019 & 2021: Was bringen die Änderungen? F1-Technik erklärt - Teil 3 (Interview)
(Motorsport-Magazin)
5. UN MILLION D'ABONNÉS
(Le Règlement)
6. ZOOMinn: samenwerkingsvormen voor vrijgevestigden, inhoudelijk en juridisch toegelicht
(Hart voor de Jeugd)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated: 17/07/2023

Views: 5707

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.