Inburgeringsregeling ISD Bollenstreek 2015 | plaatselijke wetten (2023)

1.

Alle begrippen die in dit reglement niet in detail worden beschreven, hebben dezelfde betekenis als de Wet Inburgering (Wi), de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet Inburgering en enkele andere wetten ter versterking van de verantwoordelijkheden eigen zijn onderworpen aan fusieplichtigen verplichtingen. (Stb. 2012, 430) en op voornoemde wetten gebaseerde regelingen, alsmede de Algemene wet bestuursrecht (AWB).

2.

In deze verordening:

 • A.

  Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

 • B.

  Wi: Wet inburgering, van kracht sinds 31 december 2012;

 • C.

  Wet van 13 september 2012: De wet van 13 september 2012 wijzigde de Wet inburgering en enkele andere wetten met betrekking tot de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtigen (Stb. 2012, 430);

 • D.

  PS: participatieve aanpak;

 • mi.

  Inburgeraars: mensen die wonen in de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Thai Lingen.

  Artikel 2 Verdeling van het dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de effectiviteit en resultaten van het beleid. Deze melding kan onderdeel zijn van de geplande melding genoemd in de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.

  Hoofdstuk II Informatieverstrekking

  Artikel 3 Informatieverstrekking aan personen die voldoen aan de inburgeringseisen

  Het Bestuurscomité zorgt ervoor dat inburgeringsplichtigen effectief en efficiënt worden geïnformeerd over hun rechten en plichten op grond van de WI en over de reikwijdte en toegang tot inburgerings- en taalvaardigheidsvoorzieningen.

  Hoofdstuk 3 Samenstelling van inburgeringscentra of taalkennis

  Artikel 4 Samengevoegde aanbiedingen

  Het Bestuurscollege verstrekt inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen aan personen die onderworpen zijn aan de inburgeringsplicht bedoeld in artikel X, derde lid, van de wet van 13 september 2012, namelijk:

B.

Een geestelijk verzorger als bedoeld in artikel 1, onderdeel g Wi, die geen gewezen deelnemer is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c Wi, mits hij vóór 1 februari januari 2013 inburgeringsplichtig was.

Artikel 5 Samenstelling van het Inburgeringscentrum of Talenkenniscentrum

1.

Het College van Bestuur stemt de inburgeringsvoorzieningen of taalkenniseisen af ​​op het aanvangsniveau en de vaardigheden van de persoon, de persoonlijke situatie en de sociale status van de inburgeringsplichtige overeenkomstig degene wiens inburgeringsplicht artikel 4a betreft.

2.

Indien de inburgeringseisen bedoeld in artikel 4 a) worden voorzien voor het inburgeringswerk, ziet het Bestuurscomité erop toe dat de inburgeringsbepalingen in overeenstemming zijn met die voor het inburgeringswerk.

3.

Het Uitvoerend Comité zorgt voor de sociale begeleiding van personen die voldoen aan de inburgeringseisen vermeld in artikel 4 bis.

4.

Naast de in Wi gespecificeerde, kan een installatie voor integratie of taalbewustzijn een of meer van de volgende componenten bevatten:

 • A.

  Ondersteuning van de integratie van de werkzaamheden bedoeld in artikel 10 van de PV;

 • B.

  Voortgangsgesprekken tijdens het inburgeringstraject.

5.

De voorzieningen voor inburgeringswerk bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a PW en artikel 10 lid 1 PW kunnen onderdeel zijn van voorzieningen voor inburgering of taalkennisvoorzieningen.

6.

Onverminderd het bepaalde in de afdelingen 4 en 5 kan een inburgeringscentrum of een talenkenniscentrum ook omvatten:

 • A.

  Noodzakelijke kosten verbonden aan deelname aan de faciliteit;

 • B.

  Bepaal de noodzaak van de clausule en de kosten van de inhoud.

  Artikel 6. Persoonlijk Inclusie Budget (BBP)

1.

De Uitvoerende Commissie behandelt de aanvragen van mensen met een inburgeringsplicht om in aanmerking te komen voor hulp in de vorm van individuele inburgeringsbudgetten:

 • A.

  Een inburgeringsplichtige kan hierom mondeling of schriftelijk verzoeken.

  (Video) EquiLearn Virtual Roundtable: Magnet Schools in the 21st Century--Integration or Segregation?

  persoonlijke integratie in het budget;

 • B.

  De gewone directie overlegt in ieder geval met de verplichte inburgeringsonderwerpen over de regels en procedures die van toepassing zijn op het individueel inburgeringsbudget;

 • C.

  Wie aan de inburgeringseisen voldoet, heeft zes weken de tijd om een ​​schriftelijk inburgeringsplan in te dienen bij het Uitvoerend Comité;

 • D.

  Na indiening van een inburgeringsvoorstel beslist het dagelijks bestuur binnen acht weken of er een individueel inburgeringsbudget wordt toegekend.

2.

De Uitvoerende Commissie kan de inburgeringsverzoeken van de inburgeringsplichtigen beoordelen.

3.

Als het College van Bestuur inburgeringsfaciliteiten of taaltrainingsfaciliteiten toekent in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget, sluit het College van Bestuur een overeenkomst met het inburgeringsbedrijf.

4.

Het Uitvoerend Comité kan aanvullende regels uitvaardigen met betrekking tot individuele integratiebudgetten.

Artikel 7 Incasso van individuele giften

1.

Wi De in artikel 23, tweede lid, genoemde eigen bijdragen worden door de inburgeringsplichtigen in zes termijnen betaald.

2.

Bij het besluit tot toekenning van een voorziening voor de integratie van burgers of een voorziening voor talenkennis stelt het bestuurscollege de in het eerste lid bedoelde betalingsvoorwaarden vast. Indien het Bestuurscollege de eigen bijdragen verrekent met de algemene steunverlening op basis van de PV, wordt dit vermeld in de beschikking.

4.

De vrijwillige inburgering is niet de eigen bijdragen als bedoeld in artikel 24e lid 1 en 2 Wi verschuldigd.

Artikel 8 Opleggen van verplichtingen

Het Bestuurscollege kan bij besluit een of meer van de volgende verplichtingen opleggen aan de inburgeringsplichtigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, eerste tot derde lid, van de wet van 13 september 2012:

D.

voor het eerst de inburgeringstoets of de toets Nederlands als tweede taal I of II afleggen op een door het college van bestuur te bepalen tijdstip;

mi.

informeren als het door ziekte of andere relevante omstandigheden onmogelijk is om aan de verplichtingen uit het besluit te voldoen;

F.

Andere verplichtingen van inburgeringsvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen kunnen worden ondersteund.

Hoofdstuk 3 Verschaffing van inburgeringsfaciliteiten of kennis van de taal

Artikel 9 Offerteprocedure

1.

De aanbiedingen bedoeld in artikel 10, lid 3, van de wet van 13 september 2012 samen met artikel 19, lid 1 of 2, worden mondeling of schriftelijk geformuleerd door het Uitvoerend Comité.

2.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden inburgeringsvoorziening of de taalvaardigheidsvoorziening en de rechten en plichten die aan de inburgeringsvoorziening of de taalvaardigheidsvoorziening verbonden zijn.

3.

Een persoon die onderworpen is aan de lidmaatschapsvereisten genoemd in artikel 3, moet binnen vier weken na ontvangst van het aanbod het Uitvoerend Comité laten weten of hij het aanbod aanvaardt.

4.

Indien het aanbod wordt aanvaard door een persoon die voldoet aan de inburgeringseisen vermeld in artikel 3, zal het Uitvoerend Comité binnen acht weken na ontvangst van deze kennisgeving beslissen om het gemak van integratie of het gemak van talenkennis toe te kennen volgens het voorgestelde aanbod.

Hoofdstuk IV Administratieve sancties en gevolgen van schending van de overeenkomst

Artikel 10 Hoogte van de bestuurlijke boeten voor diverse overtredingen

(Video) Electude USA - D2L Brightspace Integration
1.

Indien de inburgeringsplichtige of het dagelijks bestuur redelijkerwijs kan vermoeden dat de inburgeringsplichtige niet of onvoldoende meewerkt, wordt een bestuurlijke boete opgelegd van maximaal € 250,- artikel X lid 2 en 3 van dit Reglement. Wet van 13 september 2012 juncto artikel 25 lid 4 Wi.

2.

Bestuurlijke boetes tot 500 euro als de inburgeringsplichtige niet of onvoldoende meewerkt aan de uitvoering van de voor hem ingestelde inburgeringsvoorziening of de talenkennisvoorziening, zoals vastgelegd in artikel X, tweede en derde lid, Wet van 13 september 2012, 2009 tezamen met de verplichtingen als bedoeld in het eerste lid van artikel 23 van de Wi of artikel 8 van deze regeling.

3.

Administratieve boetes tot 500 euro indien de inburgeringsplichtige niet voldoet binnen de termijnen voorzien in artikel X, leden 2 en 3, en artikel 7, eerste lid, van de wet van 13 september 2012, Wi of binnen de door het Uitvoerend Comité bepaalde termijn. U bent geslaagd voor het inburgeringsexamen of het landelijk examen Nederlands als tweede taal I of II conform artikel X, leden 2 en 3 van de wet van 13 september 2012 samen met de verlengde termijn van artikel 31, lid 2 , onderdeel a.

Artikel 11 Aanvullende bestuurlijke boetes bij recidive

Bestuurlijke boetes tot € 1.000,- worden opgelegd als een inburgeringsplichtige niet slaagt voor het examen inburgering of het staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II.

Artikel 12 Gevolgen van niet-naleving door vrijwillige inburgeraars

1.

Indien de vrijwillige inburgeraar niet of niet volledig voldoet aan de verplichtingen vastgelegd in de overeenkomst overeenkomstig artikel X, vijfde lid, van de wet van 13 september 2012 juncto artikel 24d, tweede lid, en artikel 24f Wi, kan het directiecomité :

 • A.

  Beëindiging van de inburgeringsvoorziening of taalvaardigheidsvoorziening en onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst als de vrijwillige inburgeringsstudent de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, ook niet na aanmaning/kennisgeving van de schending.

 • B.

  De kosten van inburgeringsfaciliteiten of taalvaardigheidsfaciliteiten verhalen op vrijwillige inburgering;

 • C.

  Wanneer de inburgeraar de in de PW bedoelde bijstand ontvangt, wordt de steun verminderd overeenkomstig de bepalingen, bedoeld in de eerste regel en onder a van artikel 18, eerste lid, van de PW en artikel 8, eerste lid, van de PW. de PW.

2.

Het Directiecomité kan bijkomende regels vaststellen met betrekking tot de gevolgen van het niet of onvoldoende naleven van de overeenkomst bedoeld in artikel X, afdeling 5, van de wet van 13 september 2012 samen met artikel 24 quinquies, afdeling 2, en artikel 24 septies door vrijwillige burgers.

HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Contingentie- en moeilijkheidsclausule

1. In alle zaken waarin dit Reglement niet voorziet, ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur.

2. Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in dit artikel

Verordening, als de toepassing ervan leidt tot ernstig onrecht.

Artikel 14 Uitvoering

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 15 Intrekking oude regeling

Op 1 januari 2015 wordt het ISD Bollenstreek 2013 Reglement van Deelname ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en officiële aanwijzing

2.

De regeling heet: Bollenstreek ISD Inburgeringsregeling 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014

president,

Blokfluit,

Interpretatie van het Inburgeringsreglement ISD Bollenstreek 2015

Algemeen

De afgelopen jaren zijn in- en reïntegratie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorzieningen voor arbeidsinpassing) opgenomen in een regeling: het "Reglement Participatie ISD Bollenstreek 2013".

Per 1 januari 2015 kan herintreding/arbeidsinstructie worden opgenomen in het regionale loketwerk, het 'lokale' inburgeringsbeleid is opgenomen in een apart statuut.

Daarnaast heeft de gemeente per 1 januari 2013 de inburgeringsopdracht van de nieuwkomers geschrapt. Gemeenten zijn alleen verantwoordelijk voor (het afdwingen van) de integratie van "ouderen" die moeten worden geïntegreerd (zie hieronder). Dit is vastgelegd in de op 1 januari 2013 gewijzigde Wet inburgering (Wi).

Algemene interpretatie van de herziene wet inburgering (Wi) (per 1.01.2013)

De belangrijkste wijzigingen in Wi zijn:

1- De verantwoordelijkheid voor inburgering ligt uitsluitend bij degenen die inburgeringsplichtig zijn.

Degenen die verplicht zijn tot inburgering beslissen zelf hoe ze hun verplichtingen tot inburgering nakomen. En hij betaalt het zelf. Dit betekent dat de verplichting van de gemeente om te zorgen voor inburgeringsvoorzieningen en voorzieningen voor talenkennis vervalt.

2- De doelgroep Wi is beperkt tot vreemdelingen die met ingang van de herziene Wi (1-1-2013) legaal verblijf in Nederland hebben verkregen en (per direct of later) een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (asiel of gezinsvorming) hebben . /bijeenkomst) of een termijn als geestelijk priester.

3- De mogelijkheid voor gemeenten om vrijwillige inburgeringsvoorzieningen (EU-burgers en genaturaliseerde Nederlanders) aan te bieden op basis van Wi- is vervallen. Net als elke andere burger verwerft een vrijwillig lid via formeel onderwijs de nodige vaardigheden en kennis (talen) om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving.

4- Het aflopen van voornoemde gemeentelijke bevoegdheden en de overdracht van de resterende bevoegdheden van de gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK).

5- Per 1 januari 2013 ontvangen gemeenten een eenmalige bijdrage van de overheid van € 1.000 voor elke nieuwe asielzoeker die voldoet aan de inburgeringseisen.

Wel behouden de gemeenten enkele taken, in het kader van het overgangsrecht:

1- De gemeente moet degenen die vóór 1 januari 2013 hun toelatingsaanbod hebben ontvangen en zich voorbereiden op het inburgeringsexamen, toestaan ​​het examen te blijven afleggen;

2- De gemeenten moeten de nakoming van hun inburgeringsplicht (blijven) eisen van ingeburgerden die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden;

3- Gemeenten moeten inburgeringsvoorzieningen bieden aan asielzoekers en geestelijk verzorgers die voor 1 januari 2013 voldeden aan de inburgeringseisen en op die datum geen uitnodiging hebben ontvangen.

Deze landsverordening omschrijft de lopende verantwoordelijkheden/taken van de gemeenten voor de integratie van "ouderen" in de komende jaren onder dit overgangsrecht.

punt voor punt

Alleen die termen die nadere uitleg behoeven worden hier besproken.

Artikel 1 Begrip

Reeds beschreven in de Participatiewet (PW), de Wet Inburgering (Wi), de Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet Inburgering en diverse andere wetten ter versterking van de eigen verantwoordelijkheid van geïntegreerden. De conceptuele verplichtingen (Stb. 2012, 430), de normen die daaraan ten grondslag liggen (Besluit inburgering en Regeling inburgering) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden in deze regeling niet apart omschreven. Deze zijn uiteraard van toepassing op deze regeling.

De termijnen die niet voorzien zijn in de voorgaande wetten, reglementen of besluiten of verduidelijking behoeven, worden vermeld in het tweede lid.

Artikel 2 Verdeling van het dagelijks bestuur

Dit artikel legt de basis voor beleidsverantwoording. Een dergelijke verantwoording kan deel uitmaken van geplande rapportages. Het programmaverslag maakt deel uit van de jaarrekening waarin het Bestuurscomité ISD Bollenstreek verantwoordelijk is voor de beleidsuitvoering van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 3 Informatieverstrekking aan personen die voldoen aan de inburgeringseisen

Het is aan de gemeenten om de inburgeringsplichtige gemeenten adequaat te informeren over de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wi (en de wet van 13 september 2012). Wi geeft gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij de informatievoorziening organiseren. Wi bepaalt echter dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt voor de door de gemeente verstrekte informatie. Dit artikel van de Regeling is een uitwerking van deze verplichting.

Artikel 4 Samengevoegde aanbiedingen

Het bestuurscollege is vanaf 1 januari 2013 alleen verplicht om inburgerings- of taalvaardigheidsvoorzieningen te bieden aan asielgerechtigden en geestelijk priesters die voor 1 januari 2013 voldeden aan de inburgeringseisen. Hiermee wordt voldaan aan artikel X van de wet van 13 september 2013. , 2012.

Artikel 5 Samenstelling van het Inburgeringscentrum of Talenkenniscentrum

Dekking 1 ton/m3

De regels voor de oprichting van een passende instelling voor de integratie van burgers of kennis van de taal door het Bestuurscollege, inclusief de oprichting en samenstelling ervan (Wi art. 19 inc. 5 sub b) moeten in het Reglement worden vastgelegd.

Dit artikel schetst de kaders waarbinnen het Bestuurscollege verantwoordelijk is voor maatwerk inburgeringsvoorzieningen voor individuele asielzoekers.

De samenstelling van de inburgeringsregelingen van de minister van Geest wordt geregeld bij ministeriële regeling. Bijgevolg kunnen de gemeenten niet kiezen hoe ze de inburgeringsvoorwaarden die ze aanbieden aan de geestelijke priesters willen formuleren.

Wi geeft aan wat in ieder geval in de Integratievoorwaarden moet staan. (Cursussen die leiden tot het inburgeringsexamen of het landelijk examen Nederlands als tweede taal I of II en het eenmalig gratis afleggen van dit examen maken deel uit van de inburgeringsdienst. Voor asielgerechtigden is een sociale begeleiding een verplicht onderdeel van de inburgeringsvoorziening, artikel 19 lid 6 Wi).

Dekking 4 t/m 6

Met betrekking tot aanvullende faciliteiten die het Uitvoerend Comité kan bieden aan inburgeraars als onderdeel van het inburgerings- of taalvaardigheidsaanbod, kan dit bijvoorbeeld faciliteiten omvatten ter ondersteuning en gerichtheid op inburgering (o.a. PW § 7(1)(a) en PW artikel 10 lid 1).

Dit is vooral van belang voor mensen die integreren in de samenleving, die integratievoorzieningen of talenkennis krijgen, maar ook voorzieningen voor arbeidsintegratie (reïntegratie).

In lid 6 is bepaald dat ook incidentele inburgeringsvoorzieningskosten (zoals reiskosten) onderdeel kunnen zijn van de inburgeringsvoorziening.

Artikel 6. Persoonlijk Inclusie Budget (BBP)

Wi In artikel 19 lid 2 staat dat de inburgering of het aanbieden van taalvaardigheid op verzoek van de inburgeringsplichtige kan worden verstrekt in de vorm van een persoonlijk inburgeringsbudget (BBP). De PIB werd gezien als een geschikt instrument om invulling te geven aan meer maatwerk en een grotere eigen verantwoordelijkheid van inburgeraars bij de inrichting en uitvoering van hun integratieproces. De inburgeraar geeft immers in het voorstel aan hoe hij zijn inburgering vorm wil geven (inburgeringsplan). PIB veronderstelt dus de motivatie en het initiatief van de integratoren. Uw voorstel moet worden goedgekeurd door het directiecomité. Zo blijft de dagelijkse leiding onder controle. Op grond van artikel 19, lid 5, van de WI moet de gemeenteraad een verordening goedkeuren waarin de regels voor de procedure en criteria voor het aanvragen van een GDP worden vastgelegd.

omslag 1

Het eerste lid regelt de wijze waarop aanvragen (procedures) worden ingediend of behandeld om een ​​BBP te verkrijgen van inburgeringsplichtigen.

dek 2

Het tweede lid stelt de criteria vast waaraan het Directiecomité het integratieplan (de basis voor het BBP) evalueert. De eerste eis is dat degenen die voldoen aan de inburgeringseisen een inburgeringsplan overleggen dat geschikt is voor het inburgeringsexamen, het landelijk examen NT2 of voldoende om de Nederlandse taal te verwerven die nodig is voor het succesvol afronden van de mbo-opleiding (niveau 1 of 2). ronde.

De tweede vereiste is dat het reguliere inburgeringsplan van het directiecomité niet of onvoldoende kan beantwoorden aan de noden van de inburgeraar. Consolidators willen bijvoorbeeld deelnemen aan consolidatieprogramma's die worden aangeboden door hun werkgever.

De derde eis is dat het inburgeringsplan realistisch moet zijn. Concreet betekent het vertalen van een behoefte/ambitie (doel) naar concrete stappen om dat doel te bereiken. Haalbaar betekent dat de inburgeraar het plan kan uitvoeren en succesvol kan afronden, gegeven de persoon (taalniveau, leervermogen, ambitie) en diens omstandigheden.

Volgens de vierde eis moeten de kosten die gemoeid zijn met het inburgeringsplan acceptabel zijn. Het dagelijks bestuur beoordeelt dit en kan (volgens lid 4) aanvullende regels formuleren.

omslag 3

In artikel 4.27, derde lid, van het Inburgeringsbesluit is geregeld dat de gemeenteraad bij landsverordening bepaalt wie als enige partij of partijen een overeenkomst sluit met het inburgeringsbedrijf voor de vereiste inburgering of de vrijwillige inburgering van de persoon. Het derde lid bepaalt dat wanneer de inburgering wordt toegekend onder de modaliteit GIP of terbeschikkingstelling van taalvaardigheid, het Directiecomité een overeenkomst sluit met de inburgerende onderneming. Het Uitvoerend Comité is verantwoordelijk voor de toekenning van het BBP. Benadruk deze managementrol door het executief comité een overeenkomst te laten sluiten met de integrerende vennootschap. Afspraken zoals het doel, de duur en inspectie van de integratie worden in deze overeenkomst vastgelegd.

omslag 4

In lid 4 is bepaald dat het Uitvoerend Comité aanvullende regels kan stellen met betrekking tot het BBP.

Artikel 7 Incasso van individuele giften

Dekking 1 ton/m3

In een reglement worden regels gesteld over de mogelijkheid dat het dagelijks bestuur van de inburgeringsplichtigen individuele bijdragen ontvangt en deze in termijnen betaalt. Het bedrag aan eigen bijdragen van natuurlijke inburgeringsplichtigen is in Wi vastgesteld op € 270 (dit bedrag kan bij besluit van de Raad worden gewijzigd). In lid 1 van dit artikel van de Regeling is vastgelegd dat de inburgeringsplichtige recht heeft op betaling van individuele termijnen in zes termijnen. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de inning van individuele bijdragen.

omslag 4

In het vierde lid is bepaald dat voor vrijwillige inburgering geen eigen bijdragen zijn vereist (Wi art. 24e, tweede lid).

Artikel 8 Opleggen van verplichtingen

Dit artikel is een uitwerking van artikel 23 lid 3 Wi, dat bepaalt dat de gemeenteraad bij landsverordening de rechten en plichten regelt van de inburgeraars voor wie inburgering of taalkennis is bepaald. Dit artikel machtigt het Uitvoerend Comité tot het verlenen van inburgeringsdiensten of talenkennis.De in dit artikel genoemde verplichtingen worden opgelegd aan de inburgeringsplichtigen in dergelijke gevallen. Deze verplichtingen worden door het Uitvoerend Comité vastgelegd in de beslissing om inburgering of taalvaardigheid toe te kennen.

Artikel 9 Offerteprocedure

Dit hoofdstuk bevat een aantal procedurele bepalingen die ervoor moeten zorgen dat aanbiedingen op een zorgvuldige manier worden gedaan aan fusieplichtigen. Dit is belangrijk omdat zo'n aanbod het begin is van een proces dat, als het goed is, zal leiden tot de beslissing om een ​​inburgeringsvoorziening of taalvaardigheid toe te kennen.

Overigens is de aggregator niet verplicht het in het eerste lid genoemde aanbod te accepteren. Deze regulering is eigenlijk wat 'aanbodregulering' wordt genoemd. Bovendien staat het integrators vrij om aanbiedingen van integratiediensten te weigeren. Dan moet u zich zelf voorbereiden op het inburgeringsexamen.

Voor degenen die gebonden zijn aan de consolidatievereisten, is de beslissing het "window piece" van het biedingsproces.

Artikel 10 Hoogte van de bestuurlijke boeten voor diverse overtredingen

Wi Artikel 35 draagt ​​de gemeenteraad op om bij landsverordening de hoogte van de bestuurlijke boetes vast te stellen die aan inburgeraars kunnen worden opgelegd voor diverse overtredingen. Wi Artikel 34 stelt het maximumbedrag van bestuurlijke boetes voor verschillende overtredingen vast. Gemeenten kunnen deze boetes in hun verordeningen opnemen, maar ze kunnen ook lagere bedragen vaststellen. Voor deze regeling worden de maximale boetes gehanteerd.

De in het reglement opgenomen boetes zijn maximaal, niet vast. De AWB bepaalt dat het College van Bestuur voor elke bestuurlijke boete moet bepalen welke boete passend is op basis van de ernst van de gedraging, de mate van nalatigheid en de individuele omstandigheden van de inburgeringsplichtige.

Artikel 11 Aanvullende bestuurlijke boetes bij recidive

In geval van herhaalde overtredingen bepaalt dit artikel dat het Directiecomité kan kiezen om een ​​hogere boete op te leggen dan voorzien in artikel 10 van de statuten. Aangezien in de eerste twee leden van artikel 10 van dit reglement het maximumbedrag van de boetes is vastgesteld, zijn de bepalingen over recidive niet van toepassing op de eerste twee leden.

In artikel 34, onderdeel d, van de Wi is geregeld dat de gemeente de bestuurlijke boete kan verhogen van maximaal 500 euro naar maximaal 1000 euro als een inburgeringsplichtige herhaaldelijk niet voldoet aan zijn inburgeringsplicht . Inburgeringsexamen of landelijk examen voor het spreken van Nederlands als tweede taal I of II binnen de gestelde termijn. Dit artikel lost dit op.

Artikel 12 Gevolgen van niet-naleving door vrijwillige inburgeraars

omslag 1

Volgens artikel 24f moet de gemeenteraad een ordonnantie goedkeuren om de schending van de overeenkomst te regelen (dit betekent artikel X, paragraaf 5 van de wet van 13 september 2012 samen met de akkoorden van de artikelen 24d en 24f Wi). In artikel bepaalt de gemeenteraad de sancties die door het gewone bestuur kunnen worden opgelegd indien de vrijwillige inburgeraar (schuldige) de verplichtingen vastgelegd in de met hem gesloten overeenkomst niet nakomt.

dek 2

Het tweede lid bepaalt dat het directiecomité algemene regels kan vaststellen over de gevolgen van niet-naleving of onvolledige naleving door de vrijwillige invoerders van de overeenkomst.

Artikel 13. Contingentie- en moeilijkheidsclausule

omslag 1

In geval van omstandigheden waarin dit Reglement niet voorziet, neemt het Uitvoerend Comité een beslissing rekening houdend met de doelstellingen en overwegingen waarop dit Reglement is gebaseerd.

dek 2

Deze paragraaf biedt de mogelijkheid van geïndividualiseerde acties, in zijn strikte toepassing

Regelgeving creëert ongelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan het Bestuur ten gunste van de belanghebbende partijen afwijken van de bepalingen van dit Reglement.

Deze afwijking kan de betrokken partijen alleen maar ten goede komen, geen schade berokkenen.

Ook nadrukkelijk herhalend: hardheidsclausules kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Het moet de uitzondering blijven en niet de regel. Voor zover het eventuele precedentwerking betreft, dient het Directiecomité duidelijk aan te geven waarom het in een bepaald geval afwijkt van de regeling.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 25/06/2023

Views: 6629

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.