Inburgeringsnieuwsbrief nr 33 | Lokaal (2023)

Minister Van Gennip op werkbezoek

Statushouders en een vroege start van sociale integratie stonden centraal tijdens een werkbezoek van minister Karien van Gennip van Werkgelegenheid en Sociale Zaken op 12 april aan Amsterdam. De ervaring die hij daar opdeed kwam een ​​dag later ook terug in een Kamercommissiedebat over inburgering en inburgering.

De Refugee Talent Hub (RTH) ontving de minister in gebouw Boost, een ontmoetingscentrum voor vluchtelingen en buurtbewoners in een woonwijk van Amsterdam. RTH heeft samen met Microsoft Nederland een programma ontwikkeld om statushouders op te leiden en te benoemen tot IT-professionals. Tijdens een rondetafelgesprek eerder dit jaar kwamen 20 werkgevers in de regio Amsterdam overeen om de komende jaren 500 statushouders toe te laten. Microsoft zal werkgevers hierbij ondersteunen.

RTH-directeur Wilma Roozenboom zei tegen de minister dat het belangrijk is om het imago van vluchtelingen te veranderen, zodat statushouders kunnen werken. Niet het beeld van een geldzoeker of iemand in nood, maar van een professional wiens geboorteplaats in een ander land ligt. Jan van den Aude, integratieadviseur gemeente Amsterdam, benadrukte het belang van het begeleiden van statushouders naar duurzame en passende banen. "Tijdelijke broodbanen zijn niet erg, maar je moet je droombaan doen."

begin vroeg
De gemeente Amsterdam heeft een aantal van de eerste deelnemers naar Boost gehaald. Een inburgeraar zei erg gefrustreerd te zijn omdat hij lang in het azc moest wachten op taallessen voordat hij contact kon opnemen met de gemeente. Hij vroeg de minister asielzoekerscentra te helpen om deze taalcursussen in een vroeg stadium te geven.

De commissiebesprekingen zijn terug te vinden op de website van de commissie.Huis van Afgevaardigden.Er is er nog eenRapportKom terug en lees het.

(Video) Video-Les 6 De kleding (Inburgering A2) WhatsApp +5352621416

Inburgeringsnieuwsbrief nr 33 | Lokaal (1)

Jaarvergadering Faculteit NT2

De Beroepsvereniging van Docenten NT2 (BVNT2) houdt van 23-24 juni een groot congres in Bunnik. De vereniging viert dan ook haar 20-jarig bestaan.

Naast het inhoudelijke programma is er een boekenmarkt, een banenmarkt en een spetterend feest. Het evenement vindt plaats in het Postillion Hotel in Bunnik. De inschrijving is geopend. meer informatie overwebsiteBVNT2.

Beslissing inburgeringscentrum SPUK afgerond

De stad zal binnenkort een besluit ontvangen dat de geconsolideerde faciliteitenbegroting voor 2022 definitief maakt.Dit is de eerste keer dat de stad een dergelijk besluit ontvangt, aangezien het nieuwe geïntegreerde systeem nog maar een volledig jaar in gebruik is.

Onder het regime van het Specific Benefit Consolidation Fund (SPUK) wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het uitvoeringsjaar de definitieve hoogte van de uitkering vastgesteld. Dit is gebaseerd op het werkelijke aantal mensen met een asielstatus, migrantenfamilieleden en andere immigranten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt gegevens van DUO om dit besluit vast te stellen.
Bezoek de volgende websites voor meer informatie over consolidatie en financiering:Divosa.Als je vragen hebt, stuur dan een e-mailSZW.

Praktijkgemeenschappen op Steam

Divosa organiseert Communities of Practice (CoP's) die van groot belang zijn in de professionele wereld. Er zijn nu 12 CoP's, verspreid over het land, voor professionals in de fusiepraktijk.

De afgelopen maanden zijn er 6 nieuwe wijken gelanceerd in de regio's Utrecht, Noordoost-Nederland, Midden-Limburg, Friesland, Foodvalley en Rijnmond. Professionals wisselen praktijkervaringen uit over de Wet Inburgering 2021, delen knelpunten en oplossingen en leren van elkaar.

De Gemeentelijke Accountmanagers hebben ook een eigen CoP waar ze verschillende onderdelen bespreken van de Wet Inburgering 2021. Volgens een deelnemer was het enthousiasme van de deelnemers erg groot.artikelDe Divosa.

(Video) 17-11-2020 - middagvergadering (BIN)

Conferentie Van onthaal tot inburgering

Gemeenten, ministeries en maatschappelijke organisaties kwamen op 8 mei bijeen op het congres Van Ontvangst tot Integratie bij de VNG in Utrecht.

Ministers Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid), Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gingen 's avonds met lokale bestuurders in gesprek over de grootste uitdagingen op het gebied van gastvrijheid, integratie en leven. Een belangrijke taak van inburgering is volgens minister Van Gennip het aan het werk zetten van statushouders.

Een uitgebreide review zal binnenkort beschikbaar zijn opcongres website.

(Video) Leer en innovatienetwerk Stimulering gezondheid achterstandsgroepen - 24 november 2022

Er zijn meer vrouwelijke statushouders aan het werk

Er zijn meer vrouwelijke identiteitshouders aan het werk. Dit is te zien op het tabblad Headlines en Gezinsmigratie: Divosa en Inburgeringsreferentiestatus, waarop wordt gerapporteerd over Inburgering, Onderwijs, Werk en Hulp.

Andere resultaten laten zien dat het aantal allochtone statushouders en bijstandsgezinnen afneemt naarmate de arbeidsparticipatie toeneemt. Daarnaast neemt ook de integratie van het hoger onderwijs toe. Aan de benchmark deden 180 steden mee. meer informatie overPlaatsDe Divosa.

Het COA en United Work helpen statushouders aan werk

Het afgelopen jaar hebben het COA en United Work zo'n 70 statushouders geholpen aan werk in en rond Eindhoven. Het experiment eindigt in augustus met als doel het uiteindelijk landelijk uit te breiden.

De in maart 2022 geopende regionale opvanglocatie van COA De Buitenjan in Veldhoven biedt onderdak aan circa 144 statushouders, waaronder enkele uitgebreide gezinnen. Alle identiteitshouders zijn al aangesloten bij een gemeente. “Doordat je weet dat ze in de buurt blijven, is het makkelijker om een ​​duurzame baan te vinden. Ook zijn er veel vacatures in Brainport Eindhoven en zijn mensen gewend aan werknemers die vreemde talen spreken”, zegt locatiemanager Hans Wouters. voor Veldhoven en Oirschot in COA.

In de hallen van Buitenjan heeft United Work een eigen hoek waar statushouders terecht kunnen. De groep opereert als ngo in Turkije en helpt daar veel Syrische vluchtelingen aan werk. De organisatie wilde ook voortbouwen op deze ervaring in Nederland en ging in gesprek met het COA. "De insteek is om mensen actief te begeleiden naar werk op een plek, in plaats van te wachten tot ze zich in een stad vestigen", zegt Hein Dahmen van de United Work Foundation.

(Video) Extreme couponing beginner friendly Wow 😮 crazy All digital deals at Walgreens only .73 each

afwijken van het curriculum
United Work-agenten in Buitenjan zijn op de hoogte van vacatures in de omgeving en werken samen met een nieuwkomer om te controleren of hun vaardigheden en wensen overeenkomen met de vacatures. Dahmen: "Tijdens het reguliere sollicitatieproces worden deze mensen vaak afgewezen omdat hun cv anders is. Op de gebruikelijke manier van doorsturen zijn ze niet te behandelen." Het COA stelt de gemeente op de hoogte van de kwitantie, zodat deze kan worden meegenomen in de samengevoegde aanbieding. op dit punt. Meerdere statushouders volgen 's avonds taalles.

Werkgevers lijken enthousiast, bijvoorbeeld bij autobedrijf VDL, waar al veel statushouders werken. Het vraagt ​​iets extra's van de werkgever, benadrukken Wouters en Dahmen. "Deze medewerkers hebben extra begeleiding nodig. De taalvaardigheid is suboptimaal en de collega's zijn goed. Soms zien we aanleg aan de top van de organisatie, maar binnen de organisatie is het niet altijd geweldig."

Ook organiseren het COA en United Work workshops in Buitenjan over werk en alles wat daarbij komt kijken. Dit zijn doelgerichte breakout-sessies voor aanwezigen om elkaars vragen te horen en elkaars vragen te kunnen beantwoorden. Dahmen: "We hadden hier een paar vrouwen die goed Engels spraken maar geen baan konden vinden. We hebben wat filmpjes met ze gemaakt, die verspreid op social media en ze kregen meteen 10 uitnodigingen."

Werkoverleg
De Raad van Landbouw heeft enkele dagen geleden een werkvergadering gehouden met 21 steden en werkgevers in het arbeidsmarktgebied Zuidoost-Brabant om de voortgang en knelpunten van de pilot te bespreken. Zo moeten statushouders binnen twee weken verhuizen als ze een woning toegewezen krijgen van de gemeente. Je hebt dus geen vakantiedagen opgebouwd bij je werkgever om te verhuizen. Ook stopt hun meubeltegoed als ze inkomen hebben verdiend en nog niet hebben kunnen sparen voor meubels.

Ook werd een update van het pilotprogramma van United Work besproken. Dahmen: “De pilot loopt per 1 augustus af. Arbeidsmarktgebieden zijn enthousiast over de uitbreiding en we zijn druk bezig om te kijken hoe we het verder kunnen brengen.”

Inburgeringsnieuwsbrief nr 33 | Lokaal (2)

alle rechten voorbehouden

Dit is een uitgave van het Team Inburgering, onderdeel van de directie Maatschappelijk en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragen, opmerkingen of gedachten over deze nieuwsbrief?
mail naarpostbusinburgering@minszw.nl.

(Video) “Maxima heeft Willem-Alexander een stuk losser gemaakt - RTL LATE NIGHT

Meer over integraties
website www.rijksoverheid.nl.
Veel Gestelde VragenOverzicht met organisatie.
Vragen en antwoorden over de Wet inburgering.

Videos

1. Zuilcast nr. 12: Interview met kandidaat gemeente Doetinchem Sander Olzheim (FVD)
(De Nieuwe Zuil)
2. Webinar Sporta legt uit - Hoe start je een nieuwe sportclub op?
(Sporta Team)
3. Wat gebeurt er nou eigenlijk écht als organisaties veranderen en ontwikkelen? Met Thijs Homan
(Tjipcast)
4. 12-05-2020 - middagvergadering (BIN)
(Vlaams Parlement)
5. De virtual classroom bij het Talencentrum | The virtual classroom at the Language Centre
(Language Centre University of Groningen)
6. Het actieplan integratie en inclusie onder de loep
(VLEVA)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated: 13/07/2023

Views: 6627

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.